Obsah

 

Úvod
1 Molekulová fyzika
1.1 Úvod do molekulové fyziky
1.2 Kinetická teorie látek
1.2.1 Brownův pohyb
1.2.2 Difuze
2 Termodynamika
2.1 Úvod do termodynamiky
2.2 Termodynamická soustava
2.3 Rovnovážný stav
2.4 Vnitřní energie
2.5 Teplo
2.5.1 Mayerův vztah
2.6 První termodynamický princip
3 Plynné skupenství
3.1 Ideální plyn
3.2 Aplikace molekulové fyziky
3.3 Stavová rovnice
3.4 První termodynamický zákon a ideální plyn
3.4.1 Izotermický děj
3.4.2 Izobarický děj
3.4.3 Izochorický děj
3.4.4 Adiabatický děj
3.4.5 Polytropický děj
3.5 Carnotův cyklus
3.6 Druhý termodynamický princip
3.7 Třetí termodynamický princip
4 Kapaliny
4.1 Struktura kapalin
4.2 Molekulové jevy
4.2.1 Molekulový tlak
4.2.2 Povrchové napětí
4.2.3 Jevy na rozhraní
4.2.4 Kapilární tlak
4.3 Teplotní roztažnost kapalin
5 Pevné látky
5.1 Druhy pevných látek
5.2 Krystalická mřížka
5.3 Teplotní roztažnost pevných látek
6 Fázové přeměny
6.1 Potenciály
6.2 Gibbsovo pravidlo fází
6.3 Skupenské teplo
6.4 Fázové přeměny prvního druhu
6.4.1 Tání a tuhnutí
6.4.2 Vypařování, var a kondenzace
6.4.3 Sublimace a desublimace
6.5 Změna krystalické struktury
6.6 Fázové přeměny druhého druhu
6.6.1 Magnetická přeměna
6.6.2 Supratekutost
6.6.3 Supravodivost

Jmenný rejstřík
Použitá literatura
Zopakujme si
Obsah

zpět.bmp (11598 bytes)