4.1 Vlnová funkce

Vlnová funkce - proč a jak?

 

Nový pohled, jenž do částicové mechaniky vnesla de Broglie vlnová hypotéza, vyžaduje přebudování aparátu, jehož pomocí popisujeme stav a časový vývoj částicových systémů. V tuto chvíli se věnujme reprezentaci stavu. Popis časového vývoje, tj. formulaci pohybové rovnice kvantové mechaniky, uvádíme na jiném místě.

 

Pro inspiraci se obraťme k těm oborům fyziky, kterým jsou vlnové představy vlastní. Například k teorii elektromagnetického pole. I zde se totiž setkáváme s vlněním, tzv. elektromagnetickými vlnami reprezentovanými periodickými prostoročasovými změnami vektorových polí elektrické a magnetické intenzity. Elektromagnetické vlny proto popisujeme dvojicí vektorových funkcí,   a ,  čtyř reálných proměnných - tří souřadnic polohového vektoru a jedné proměnné časové. Na uvedené vektorové funkce můžeme rovněž pohlížet, odhlédneme-li od transformačních vlastností trojrozměrných vektorů, jako na šestici funkcí skalárních.

 

Je jistě přijatelný předpoklad, že obdobně můžeme postupovat i nyní, tj.:

 

De Broglieho vlnu přiřazenou studované částici popíšeme v obecném případě  n  komplexními funkcemi   polohového vektoru a času. O těchto funkcích hovoříme zpravidla jako o funkcích vlnových.

 

V rámci nerelativistické kvantové fyziky vystačíme obvykle s jedinou vlnovou funkcí. Ovšem i vícekomponentní vlnové funkce mají v kvantové teorii své nezastupitelné místo. Používají se tehdy, je-li nutno explicitně započítat spin studované částice, a zejména pak v rámci relativistické kvantové teorie. Jednokomponentní vlnovou funkci  naopak používáme při popisu částice s nulovým spinem nebo pokud spin částice zanedbáváme.

 

Výše uvedený aparát popisu jednočásticového systému pomocí vlnových funkcí je možno zobecnit i na systémy vícečasticové. Je pouze nutné rozšířit počet argumentů vlnové funkce tak, aby každé částici odpovídal jeden polohový vektor. V nejjednodušším případě tedy můžeme systému  N  částic přiřadit vlnovou funkci    neboli    Podrobněji však o popisu vícečásticových systémů pojednáváme na jiném místě. V následujícím výkladu se budeme věnovat výhradně systémům jednočásticovým.

 

Speciální tvary vlnových funkcí

 

Mezi všemi vlnovými funkcemi jednočásticového systému si některé zasluhují zvýšenou pozornost. Jsou to zejména vlnové funkce odpovídající

·        rovinným monochromatickým de Broglieho vlnám reprezentujícím stavy volné částice s ostře definovanou hybností a energií,

·        monochromatickým de Broglieho vlnám reprezentujícím stavy částice s ostře definovanou energií v poli vnějších sil,

·        vlnovým balíkům reprezentujícím fyzikálně realizovatelné stavy volné částice s dostatečně ostře definovanou energií a hybností.

Samotné rovinné monochromatické de Broglieho vlny sice nereprezentují žádný fyzikálně realizovatelný stav volné částice (viz též důsledky prvního Bornova postulátu), jsou však velmi významné při formulaci jednoho z ústředních principů kvantové mechaniky - principu superpozice - a při přechodu k tzv. p-reprezentaci vlnové funkce.

 

Jednorozměrné vlnové funkce

 

V jistých situacích, zpravidla z důvodu jednoduchosti, je výhodné pracovat s částicí vázanou na přímce. Stavy takové částice popisujeme pomocí vlnové funkce, která z pochopitelných důvodů závisí pouze na jediné prostorové proměnné, obvykle označované   x: 

 

Statistická interpretace vlnové funkce

 

Velmi názornou interpretaci dal vlnové funkci ve druhé polovině 20. let 20. století německý fyzik M. Born. Jeho myšlenky je možno shrnout do dvou postulátů - dnes nazývaných první a druhý Bornův postulát, které jsou nedílnou součástí axiomatického základu moderní kvantové teorie. Pomocí Bornových postulátů určujeme střední hodnoty a fluktuace polohy a hybnosti částice ve stavu popsaném zadanou vlnovou funkcí. Hrají rovněž významnou roli při formulaci proslulého Heisenbergova principu neurčitosti.

 

Obecná reprezentace stavu v kvantové teorii

 

Popis stavů kvantových systémů pomocí vlnových funkcí, který je přímo inspirován de Broglieho vlnovou hypotézou, není jediný možný. Souběžně s formulací vlnové mechaniky vytvořil německý fyzik W. Heisenberg svou mechaniku maticovou [1]. Zobecnění obou popisů provedl a jejich ekvivalenci dokázal na přelomu 20. a 30. let 20. století anglický fyzik P. Dirac. Podrobná analýza Dirakova přístupu však zcela překračuje rámec této encyklopedie, stručné nastínění základních idejí je možno nalézt zde. Z nich využijeme především proslulou Dirakovu bra-ketovou symboliku, která často významně zjednodušuje zápisu formulí a vzorců, s nimiž se v kvantové teorii setkáváme, a tím činí matematický formalismus kvantové teorie přehlednějším.

 

Literatura

[1]           HEISENBERG, W. Zeitschrift für Physik, 1925, Bd. 33, S. 879.

 

 

komplexními funkcemi

Všimněte si, že v kvantové teorii pracujeme obecně s komplexními vlnovými funkcemi. Vždy ovšem můžeme přejít k rovnocennému popisu pomocí dvojnásobného počtu funkcí reálných, kdy každou komplexní funkci reprezentujeme její reálnou a imaginární částí.

 

maticová mechanika

V rámci maticové mechaniky pracujeme s pravděpodobnostmi přechodů mezi jednotlivými kvantovými stavy systému. Klasické detaily studovaných procesů (polohy a rychlosti částic) pomíjíme. Zmíněné pravděpodobnosti je možno přehledně uspořádat do čtvercových matic - odtud i používaný název.


Předchozí     Následující