4.9.10 Lineární harmonický oscilátor - podrobné řešení stacionární Schrödingerovy rovnice

 

Stacionární Schrödingerova rovnice nabývá pro lineární harmonický oscilátor tvaru

 

 

kde symbolem  M  označujeme hmotnost částice.

 

V zájmu zjednodušení řešení této rovnice je výhodné přejít od nezávislé proměnné  x  k nové, bezrozměrné proměnné  x

 

kde    Tím se totiž výše uvedená rovnice převede na formálně jednodušší tvar

 

v němž  e  označuje bezrozměrnou „energii“,

 

Řešení této rovnice není možno najít jednoduchými matematickými prostředky a vyžaduje poněkud komplikovanější úvahy. Standardní postup zahrnuje zpravidla dva kroky:

 

·        Nejdříve se odhadne chování vlnové funkce y v asymptotické oblasti   která je rozhodující pro její integrovatelnost (viz zde).

·        Pak se získané řešení upřesní v oblasti konečných hodnot  x  (viz zde).

 

Odhad řešení v asymptotické oblasti

 

Pro hodnoty    je možno energii  e  ve výše uvedené rovnici zanedbat a psát

 

 

kde indexem odlišujeme asymptotické řešení od řešení přesného. Přesné řešení této rovnice sice stále ještě není možné najít jednoduchými matematickými prostředky, můžeme je však alespoň odhadnout.

 

Proměnná  x  se totiž v řešené rovnici vyskytuje pouze ve druhé mocnině. Proto i    bude záviset na  x  jen prostřednictvím jeho druhé mocniny. Položme tedy na chvíli    Pak ovšem můžeme psát

 

 

kde jsme s ohledem na předpoklad    zanedbali člen    vůči dominantnímu členu    Po dosazení do rovnice pro    takto získáme

 

 

Tuto rovnici již můžeme snadno řešit obvyklým postupem. Její obecné řešení je

 

nebo též

 

vrátíme-li se k původní proměnné  x.

 

Vzhledem k tomu, že divergentní vlnové funkce nemohou reprezentovat vlastní stavy žádného kvantověmechanického systému, musíme položit  A = 0.  Proto v asymptotické oblasti platí přibližně

 

Zpřesnění řešení mimo asymptotickou oblast

 

Mimo asymptotickou oblast získané přibližné řešení původní rovnici pochopitelně nevyhovuje. Přejít k řešení přesnému, a to pro všechny hodnoty  x,  znamená předpokládat, že  B  na  x  závisí. Pak ovšem musíme psát přesné řešení stacionární Schrödingerovy rovnice pro lineární harmonický oscilátor ve tvaru

 

 

Dosazením tohoto předpisu do rovnice pro  y  získáme novou rovnici pro neznámou funkci  B(x)

 

Její řešení hledáme ve tvaru mocninné řady  Neznámé koeficienty    pak získáme obvyklým postupem  [1], který zahrnuje

 

·        dosazení řady pro  B  do odpovídající rovnice,

·        porovnání členů se stejnými mocninami 

 

Po jistém úsilí takto získáme

 

 

Protože  B  je řešením obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu, závisí podle očekávání na dvou volitelných konstantách    a    Ukazuje se však, že pro obecné hodnoty    a e  nekonečná řada    vynásobená asymptotickým tvarem vlnové funkce   diverguje pro    a samotná vlnová funkce nemůže tedy reprezentovat žádný stacionární stav studovaného systému. Existuje jediná možnost, jak se zmíněné divergenci vyhnout. Zajistit, aby řada    měla konečný počet členů a byla ve skutečnosti polynomem. Tj. aby od jisté hodnoty indexu  k  byly všechny koeficienty    nulové. Toho je možno dosáhnout, objeví-li se v čitateli výrazů pro   nula, tj. je-li splněna jedna z dvou následujících podmínek:

 

·         a  pro k = 3,5,7,…,

·         a  pro k = 2,4,6,… .

 

První volba znamená, že příslušná řada bude zahrnovat jen liché členy a  e může nabývat hodnot 1, 5, 9… atd. V druhém případě budou nenulové jen členy sudé a  e  bude nabývat hodnot 3, 7, 11… atd.

 

Energetické spektrum

 

Lineární harmonický oscilátor může proto nabývat jen některých klasicky přípustných hodnot celkové energie. Ty jsou popsány souhrnnou formulí

 

kde  n  je nezáporné celé číslo, nebo též vzhledem k definici  e

 

 

Stacionární vlnové funkce

 

Polynomy odpovídající jednotlivým přípustným hodnotám    jsou až na multiplikativní konstanty    a    totožné s tzv. Hermiteovými polynomy   dobře známými z matematiky. Hledané stacionární vlnové funkce    můžeme proto pro konkrétní volbu kvantového čísla  n  psát ve tvaru

 

nebo též vzhledem k definici  x

 

 

kde    jsou již skutečné konstanty. Požadujeme-li, aby stacionární vlnové funkce byly normovány k jedničce, můžeme položit

 

 

Stacionární vlnové funkce lineárního harmonického oscilátoru jsou kvadraticky integrovatelné. Jeho energetické spektrum je proto čistě diskrétní. Navíc jsou určeny kvantovým číslem  n  (až na multiplikativní konstantu    jednoznačně. Všechny energetické hladiny jsou tudíž nedegenerované.

 

Literatura

[1]           BEISER, A. Úvod do moderní fyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1978. 628 s. s. 189-193.

 

 

obvyklým postupem

Uvedená rovnice je lineární obyčejná diferenciální rovnice s konstantními koeficienty a nulovou pravou stranou. O způsobu jejího řešení se může čtenář poučit např. v REKTORYS, K., aj. Přehled užité matematiky. 4. vyd. Praha: SNTL, 1981. 1139 s. s. 649-652.


Předchozí     Následující