1.5 Vlastnosti a podstata jaderných sil


Jaderné síly

 

 

V porovnání s ostatními fyzikálními interakcemi (gravitační, slabá, elektromagnetická – viz základní fyzikální interakce) to dlouho byla na mikroskopické úrovni nejsilnější známá interakce. Dnes ji zahrnujeme pod tzv. silnou interakci.

 

Poznámky

 

Fyzikální pole a kvantum pole

Každé fyzikální pole je v principu možné v rámci kvantové teorie popsat jako excitace částic pole – tzv. kvant pole. O popisu pole pomocí kvant hovoříme jako o kvantování pole.

Každý typ interakce v přírodě může být popsán ve formě fyzikálního pole. Příslušná kvanta tohoto pole pak hrají roli zprostředkujících částic interakce. 

 

Poznámky

 

Virtuální částice

Jsou to částice, které na rozdíl od tzv. skutečných nelze přímo pozorovat, aniž bychom je v procesu měření změnili na skutečné. Virtuální částice existují pouze po dobu, která je kratší než čas nutný ke změření jejich energie (podle relací neurčitosti).

 

Poznámky

 

Kvantum elektromagnetického pole

Kvantem elektromagnetického pole jsou částice fotony.

Elektromagnetickou interakci mezi nabitými částicemi lze popsat jako vzájemnou výměnu virtuálních fotonů.

 

Yukawova teorie

Předpokládalo se, že analogicky jako v případě elektromagnetického pole, musí i v případě pole jaderných sil existovat zprostředkující částice neboli kvantum jaderných sil.

Roku 1935 Yukawa na základě dosahu jaderných sil odhadnul, že by to měly být částice s hmotností mezi hmotnostmi protonu a elektronu. Z tohoto důvodu byly tyto zatím hypotetické částice nazvány mezony.

 

Úkol k textu naleznete zde.

V r. 1938 byly částice přibližně o této hmotnosti objeveny v kosmickém záření a byly nazvány  mezony m (dnes se označují spíše jako miony), ale brzy se  zjistilo, že jsou vůči jádrům zcela netečné, tzn. neinteragovaly s nimi silnou interakcí, resp. jadernými silami.

Teprve r. 1947 byly nalezeny ty pravé částice, které jsou odpovědné za jadernou interakci. Tyto nové částice byly pojmenovány jako mezony p (též piony).

Mezony p

Tyto částice jsou podle Yukawovy teorie kvantem pole jaderných sil. Známe tři typy mezonů p neboli pionů:

·        kladně elektricky nabitý p+,

·        elektricky neutrální p0,

·        záporně elektricky nabitý p-.

Nukleony v jádře si vyměňují virtuální piony, což se projeví jako jaderná interakce.

 

 

      Detailní obrázek průběhu přeměn

 

Poznámky

 

Animace (3.5 MB)

Další elementární částice

Po objevu elektronu a nukleonů se předpokládalo, že stavbu hmoty budeme moci objasnit pouze s pomocí několika elementárních částic. Vidíme ale, že jednoduchý obraz světa založený původně pouze na protonu, neutronu, elektronu a fotonu se hroutí. Do tohoto původního obrazu sice zapadají ještě piony. Avšak kromě na první pohled „neužitečných“ mionů se začaly objevovat také další elementární částice, které se přímo nepodílí na stavbě látky složené z atomů a molekul.


Otázky ke kapitole 1: Struktura a vlastnosti atomového jádra


Předchozí     Následující