1.5.2 Franckův - Hertzův pokus

 

J. Franck a G. Hertz provedli v letech 1913-1914 sérii pokusů, v nichž prokázali v elektronových obalech atomů existenci kvantovaných energetických hladin. Svými výsledky tak potvrdili správnost nedlouho předtím formulovaného Bohrova modelu atomu vodíku nespektroskopickou metodou.

 

Popis experimentu

 

Obecné  schéma  pokusů  prováděných  Franckem  a  Hertzem  je  uvedeno   v následujícím obrázku.

 

Textové pole:  
schéma Franckova - Hertzova pokusu
Triodu  T  plnili Franck a Hertz parami různých prvků. Ze žhavené katody K vystupují elektrony a jsou unášeny elektrickým polem ke kladně nabité mřížce  M.  Potenciálový rozdíl mezi katodou a mřížkou označme symbolem  V.   Na své cestě se elektrony srážejí s atomy par vyplňujících vnitřní prostor triody, přičemž tyto srážky mohou být jak pružné, tak i nepružné. Slabé brzdicí napětí mezi mřížkou a anodou dále způsobí, že jen elektrony s jistou minimální kinetickou energií dopadnou na anodu a přispějí k proudu tekoucímu galvanometrem  A.  Elektrony s menší kinetickou energií ke katodě nedospějí a jsou odvedeny mřížkovou větví obvodu.

Výsledky experimentu

Franck a Hertz měřili v takto sestaveném obvodu závislost proudu  I  tekoucího galvanometrem A na napětí V mezi katodou a mřížkou. Získali tak voltampérové charakteristiky podobné té, kterou pro ilustraci uvádíme na následujícím obrázku.

Textové pole:  
Franckův - Hertzův pokus - voltampérová charakteristika

 

Interpretace výsledků experimentu

 

Výsledek experimentu je na první pohled v rámci klasické fyziky nepochopitelný. Podle ní bychom totiž ve shodě s Ohmovým zákonem očekávali spíše monotónní závislost proudu na mřížkovém napětí. Výrazná lokální maxima, ekvidistantně rozložená na experimentální křivce, jsou pochopitelná pouze, přijmeme-li Bohrovu představu o kvantování vnitřní energie atomů. Popišme si proto procesy, které v triodě probíhají, podrobněji.

 

Elektrony vystupující z katody jsou, jak již bylo uvedeno výše, urychlovány elektrickým polem mezi katodou a mřížkou. Kdyby nebylo srážek s atomy par v triodě, pohybovaly by se rovnoměrně zrychleně s energií rostoucí lineárně se vzdáleností od katody. Zmíněné srážky ovšem charakter pohybu elektronů ovlivňují. Pružné srážky mění jeho směr. Vzhledem k velkému rozdílu mezi hmotnostmi elektronů a atomů nedochází během nich k téměř žádným změnám kinetické energie elektronů. Naopak ve srážce nepružné, která je doprovázena excitací srážejícího se atomu, se kinetická energie elektronů zmenšuje. A zde je třeba hledat původ oněch záhadných maxim a minim na voltampérových charakteristikách změřených Franckem a Hertzem.

 

Je-li vnitřní energie atomů kvantována, může se měnit jen skokem. Navíc je naprostá většina atomů za běžných pokojových teplot v základním stavu. Ve Franckově-Hertzově pokusu se tedy elektrony srážejí právě jen s atomy v základním stavu. Označme rozdíl energií mezi základním a prvním excitovaným stavem atomu DE. Pak ovšem elektron s kinetickou energií nižší než    nemůže atom, s nímž se sráží, excitovat. Proto pro urychlující napětí  , kde e je elementární elektrický náboj, nedochází v prostoru mezi katodou a mřížkou k žádným nepružným srážkám. Pro jednoduchost předpokládáme, že elektrony vystupují z katody s nulovou počáteční rychlostí. Situace se ovšem zcela změní, dosáhne-li napětí V hodnoty  . Pak totiž mají elektrony urychlené tímto napětím dostatečnou kinetickou energii na to, aby mohly během srážky atom excitovat. Pro napětí    proto dochází poblíž mřížky k velkému počtu nepružných srážek elektronů s přítomnými atomy par, ve kterých elektrony ztrácejí téměř beze zbytku svou kinetickou energii. Nemohou pak ale překonat brzdicí napětí mezi mřížkou a anodou a dochází proto k prvnímu prudkému poklesu proudu tekoucího galvanometrem A. Podobně i další poklesy proudu tekoucího galvanometrem A odpovídají ztrátám energie elektronů v nepružných, tentokrát násobných srážkách s atomy par. Za druhý pokles odpovídají první nepružná srážka někde v polovině vzdálenosti mezi mřížkou a katodou a druhá u mřížky. Urychlující napětí je v tomto případě . Třetí pokles proudu je způsoben třemi nepružnými srážkami, a to v třetině a dvou třetinách vzdálenosti katoda - mřížka a u mřížky. Urychlující napětí je tentokrát  .  A tak dále.

 

Pro páry rtuti zjistili Franck a Hertz, že první pokles proudu nastává pro mřížkové napětí V = 4,9 V. Energetický rozdíl mezi základní a první excitovanou hladinou v atomu rtuti by tedy měl být . V dokonalém souladu s tímto závěrem pozorujeme v absorpčním spektru rtuťových par spektrální čáru o vlnové délce 253,6 nm, jíž odpovídá energie fotonu rovná právě oněm 4,9 eV.

 

 

Páry různých prvků

V základní literatuře se obvykle uvádějí výsledky získané pro páry rtuti.


Předchozí     Následující