1.3.2 Elementární elektrický náboj

 

Elementární elektrický náboj e představuje nejmenší hodnotu elektrického náboje, která je v experimentech pozorována. Elektrický náboj se může přenášet nebo měnit pouze po celistvých násobcích této hodnoty. (U kvarků se sice předpokládají hodnoty 1/3 e, resp. 2/3 e, tyto částice ale nebyly pozorovány jako volné).

 

Mezi experimenty, které potvrzují existenci elementárního elektrického náboje, patří elektrolýza, při které je nejmenším přeneseným nábojem e (viz Faradayův zákon elektrolýzy), objev elektronu, který má velikost elektrického náboje rovnu  e , a zejména Millikanův experiment.

 

Millikan v letech 1910–1913 prováděl následující experiment: Umístil ve vzduchu dvě ploché elektrody nad sebou. Mezi elektrody rozprášil kapičky oleje. Působením ultrafialového světla rozštěpil molekuly vzduchu na elektricky nabité ionty. Pokud se na elektrody připojilo vysoké napětí (asi 1 000 V), mohly se ionty působením elektrické síly pohybovat. Pohyb bylo možno sledovat, pokud ionty narazily na kapičku oleje či jí byly zachyceny. Kapičku bylo možno pozorovat pod mikroskopem.

 

Pro určení elektrického náboje  q  částečky (v daném případě olejové kapky) je možno využít situaci, kdy se částečky při určité hodnotě elektrického napětí vznášejí („levitují“) mezi elektrodami.

 

Na částečku, např. kapičku oleje, působí ve směru svislice (osa z) jednak elektrická síla , jednak gravitační síla  ,  kde  Ez  je složka intenzity elektrického pole,  m  je hmotnost částečky a  g  gravitační zrychlení. Pokud částečka stojí na místě, je splněna podmínka rovnováhy  .  Pro elektrickou intenzitu mezi dvěma rovinnými elektrodami, jejichž vzdálenost je  d  a  na které je připojeno napětí U, platí vztah .

 

Textové pole:

 

V případě kapiček oleje můžeme jejich hmotnost zjistit např. ze známé hustoty oleje a z objemu kapičky, který spočteme z jejích rozměrů. Z podmínky rovnováhy pak dostáváme pro elektrický náboj:  .

 

Obdobným způsobem Millikan zjistil, že nejmenší náboj kapiček, který je možno naměřit, je  e. Ostatní hodnoty byly pak celistvým násobkem této základní hodnoty.

 

Existence elementárního elektrického náboje je jedním z projevů kvantové povahy látek. Srovnej Daltonovu atomovou hypotézu.

 

 

Elementární elektrický náboj


Předchozí     Následující