1.2 Daltonova atomová hypotéza

 

Na základě rozboru základních chemických zákonů vyslovil Dalton domněnku, že látky se skládají ze základních stavebních částicatomů. Zároveň postuloval základní vlastnosti atomů, čímž položil základy atomové teorie. Daltonovy představy o atomární struktuře látky umožnily objasnit pozorované chemické zákonitosti a staly se východiskem pro objasnění dalších experimentálních skutečností zejména z oblasti chemie a fyziky.

         Základní postuláty Daltonovy atomové teorie:

o         prvky se skládají z velmi malých dále nedělitelných částic – atomů,

o         atomy téhož prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší hmotností, velikostí a dalšími vlastnostmi,

o         v průběhu chemických dějů se atomy spojují, oddělují nebo přeskupují, přičemž ale nemohou vznikat nebo zanikat,

o         slučováním dvou či více prvků vznikají chemické sloučeniny, slučování probíhá jako spojování celistvých počtů atomů těchto prvků.

Tyto představy později doplnil Avogadro o pojem molekuly.

Dle současných poznatků je nutno představy původní Daltonovy teorie poněkud korigovat a doplnit. Nedělitelnost atomu je nutno omezit pouze na chemické děje, přičemž neměnné zůstává pouze jádro atomu, které atom identifikuje (viz protonové číslo). Hmotnost atomů daného prvku může být různá (viz izotopy).

 

 

Základní stavební částice

Existenci atomů předpokládali již řečtí filozofové Leukippos a Demokritos.


Předchozí     Následující