4.9.17 Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová bariéra

 

Potenciál

 

Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová bariéra odpovídá modelovému potenciálu

 

 

 

 

kde    je kladná konstanta. Typický průběh pravoúhlé potenciálové bariéry je znázorněn na obrázku.


Řešená úloha

 

Pro částici s danou energií  E  hledáme pravděpodobnosti průniku výše zadanou bariérou a odrazu od ní. Jak je popsáno na jiném místě, měření těchto pravděpodobností můžeme uspořádat následujícím způsobem: Bariéru ozařujeme zleva ustáleným proudem částic, jemuž odpovídající hustotu toku označíme symbolem  j.  Některé z částic, které dopadnou na bariéru, se od ní odrazí, jiné bariérou projdou. Odraženým částicím odpovídá jistá stacionární hustota toku, kterou označíme    Částicím prošlým bariérou pak přiřadíme hustotu toku   Z orientace směrů pohybu dopadajících, odražených a prošlých částic plyne:    a 

 

Pravděpodobnosti odrazu a průchodu bariérou pak můžeme určit ze vztahů

 

  a  

 

Podle definice počítáme totiž například pravděpodobnost odrazu    jako     Vzhledem ke stacionárnímu uspořádání dopadne na bariéru za čas  t  celkem    částic a za stejný čas se od bariéry odrazí    částic. Limitní přechod   odpovídá zřejmě přechodu    Proto můžeme psát

 

 

Podobné úvahy můžeme provést, a získat tak odpovídající vztah, i pro pravděpodobnost průchodu 

 

Výše popsaný experiment má stacionární uspořádání a navíc požadujeme, aby částice dopadající na bariéru měly zadanou energii. Hlubší analýza, která však zcela překračuje rámec našeho výkladu, ukazuje, že hustoty toků pravděpodobnosti odpovídající stacionárním vlnovým funkcím je možno ztotožnit s výše zavedenými hustotami toků částic. Přímo se proto nabízí možnost hledat pravděpodobnosti    a   pomocí stacionární Schrödingerovy rovnice.

 

Odraz od pravoúhlé potenciálové bariéry - řešení pomocí stacionární Schrödingerovy rovnice

Jako ilustraci toho, jak se stacionární Schrödingerova rovnice používá při nalezení pravděpodobností průchodu a odrazu částic od pravoúhlé potenciálové bariéry, si uveďme výsledky plynoucí pro částice, jejichž energie E je menší než výška bariéry

 

Podrobné řešení pro částici o hmotnosti  M  nacházející se v poli výše uvedeného potenciálu je možno nalézt zde. Z něj vyplývá, že stacionární vlnové funkce nabývají pro zadanou energii      tvaru

 

     pro

  pro

  pro

 

kde    a 

 

Vlnovým funkcím tohoto tvaru odpovídají hustoty toků pravděpodobnosti

 

            pro

        pro

 

Vlevo od bariéry je hustota toku dána součtem příspěvků odpovídajících dopadajícím a odraženým částicím:

  a 

 

Vpravo od bariéry se mohou podle zadání nacházet pouze částice prošlé. Jim zřejmě odpovídá tok    V této oblasti se naopak nemohou nacházet žádné částice pohybující se v opačném směru. Proto musíme položit 

 

 

Pro pravděpodobnosti průchodu částice pravoúhlou bariérou a odrazu od ní takto získáme

   a  

 

Konstanty      a    nejsou ovšem navzájem nezávislé.           Z podrobné analýzy vyplývá, že např. konstanty    a    jsou násobky konstanty    kde příslušné multiplikativní faktory závisejí pouze na energii  E  a parametrech zadávajících potenciálovou bariéru. Konečné formule pro pravděpodobnosti odrazu a průchodu částice studovanou bariérou můžeme takto psát ve tvaru

   a  

kde

 

 

Hustota toku

Pod hustotou toku částic v zadaném bodě rozumíme počet částic, které projdou detektorem umístěným v tomto bodě za jednotku času. Toto číslo navíc opatříme znaménkem. Pokud se částice pohybují v kladném směru, přiřadíme toku kladné znaménko a naopak.


Předchozí     Následující