2.2 Kvantová čísla

 

Hlavní kvantové číslo  n  může nabývat hodnot

 

1, 2, 3, 4, 5 …

 

Zejména ve spektroskopii se používá alternativní značení pomocí velkých písmen. Určuje tzv. slupku atomu (všechny atomové orbitaly se stejným  n  patří do téže slupky). V elektrostatickém přiblížení n čísluje  dovolené hodnoty energie , kde E0 je energie základního stavu. Tento vztah je identický s výsledkem, který dostaneme v rámci Bohrova modelu atomu. Soubor těchto dovolených hodnot představuje energetické spektrum atomu vodíku.

 

Vedlejší kvantové číslo  l  může nabývat hodnot

 

0, 1, 2, 3 až n-1

 

kde  n  je hlavní kvantové číslo. Opět se používá alternativní značení, zde ovšem pomocí malých písmen. Určuje tzv. podslupku dané slupky. Tedy n-tá slupka se skládá z  n  podslupek Všechny atomové orbitaly dané slupky, tj. orbitaly s určitým  n, které mají určeno i  l, patří do l-té podslupky, n-té slupky). Hodnota  l  určuje dovolené hodnoty velikosti orbitálního momentu hybnosti . V případě započtení relativistických korekcí závisí hodnota energie i na kvantovém čísle  l.

 

Magnetické kvantové číslo  m  může nabývat pouze následujících hodnot:

 

.

I zde se používá alternativní značení, tentokráte pomocí řeckých písmen.

 

Spolu s hlavním a vedlejším kvantovým číslem určuje magnetické kvantové číslo atomový orbital. V l-té  podslupce může být pouze orbitalů:

 

Hodnota l

(Pod)slupka

2l+1 orbitalů

0

s

1

1

p

3

2

d

5

3

f

7

 

Hodnota m čísluje dovolené hodnoty z-ové složky orbitálního momentu hybnosti: . Pojmenování magnetického čísla má svůj původ ve skutečnosti, že na něm závisí energie atomu v magnetickém poli (viz Zeemanův jev)

 

Orbitální moment hybnosti elektronu (též dráhový moment hybnosti) souvisí s pohybem elektronu v prostoru a je klasicky definován vztahem , kde   je polohový vektor a  hybnost.  V kvantové mechanice nelze určit všechny tři jeho složky, ale pouze jeho velikost a některou ze složek (volí se z-ová složka), jejichž dovolené hodnoty jsou určeny hodnotami vedlejšího kvantového čísla  a magnetického kvantového čísla.

 

Protože částice mohou mít kromě orbitálního momentu hybnosti ještě vlastní moment hybnosti    neboli spin, je třeba jejich stav popsat ještě spinovým číslem  s a magnetickým spinovým číslem   , které může nabývat hodnot

 

 

Velikost spinu částice je určena hodnotou spinového čísla: , hodnota z-ové složky spinu pak hodnotou magnetického spinového čísla.

 

Pro danou částici je  hodnota s jednoznačně určena, proto se pro určení stavu částice uvádí pouze hodnota . Navíc se v rámci kvantové mechaniky pro zjednodušení  i o  často hovoří pouze jako o spinovém čísle nebo jako o „spinu“, či „hodnotě spinu“.

 

Elektron má , a tedy .

 

V případě elektronu tedy platí  a   .

 

Existenci spinu elektronu poprvé předpokládali Uhlenbeck a Goudsmit, za její důkaz se dnes považuje zejména  Sternův-Gerlachův experiment a Einsteinův-de Haasův pokus.

 

 

Alternativní značení hodnot hlavního kvantového čísla

Hodnota n

1

2

3

4

5

6

7

Alternativní značení

K

L

M

N

O

P

Q

 

Alternativní značení hodnot vedlejšího kvantového čísla

Hodnota l

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Alternativní značení

s

p

d

f

g

h

i

k

l

 

Alternativní značení hodnot magnetického kvantového čísla

Hodnota m

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Alternativní značení

-d

-p

s

p

d

j

g

h

i

k

l

 

V rámci kvantové mechaniky

V rámci kvantové mechaniky není obecně moment hybnosti jakožto vektor definován, neboť nelze určit současně všechny tři jeho složky. Navíc spin – vlastní moment hybnosti jakožto základní charakteristika částice se zavádí až v kvantové mechanice.


Předchozí     Následující