Nahoru Tlak vzduchu Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Sluneční záření Směr a rychlost větru Oblačnost a srážky

Vlhkost vzduchu

 

Vzduch obsahuje vždy ve svých dolních vrstvách vodní páry. Vodní pára se dostává do atmosféry jednak vypařováním vody z povrchu moří, řek, rybníků a jezer, ale i třeba dýcháním rostlin. Všechny tyto jevy pozorujeme u zemského povrchu. Proto není překvapující, že u povrchu Země je vodních par v ovzduší nejvíce. Dále platí, že nad hladinami velkých vodních ploch je vzduch vlhčí než nad souší. Vodní pára se vypařuje z povrchu vody i pevného ledu sublimace. Tento jev nazýváme sublimace. Sublimací se do okolního vzduchu uvolňuje obecně méně molekul než při vypařování z vody kapalné. Dostatečnou energii pro opuštění mezimolekulových vazeb má méně molekul.

Rychlost vypařování vody závisí na její teplotě. Čím je teplota vyšší, tím více molekul vody ji opustí. V přírodě dochází i k jevu opačnému - molekuly plynné fáze vody, tedy páry, kondenzují a desublimují.

VLHKOST VZDUCHU

Voda se však do svého okolí nemuže vypařovat stále. Pokud koncentrace par dosáhne jisté hranice, je počet vypařených molekul a molekul zkondenzovaných totožný. V tom případě hovoříme o mokrém vzduchu. Neobsahuje-li vzduch molekuly vody, jedná se o suchý vzduch. Podle množství vodních par určujeme vlhkost vzduchu.Vlhkost vzduchu se mění stejně jako teplota v průběhu dne i roku. Vlhčeji bývá odpoledne než před polednem, v létě než v zimě a u velkých vodních ploch než hluboko ve vnitrozemí. Je to pochopitelné, protože to souvisí s vypaoováním vody.

ABSOLUTNÍ VLHKOST

Absolutní vlhkost (značka F ) vzduchu udává hmotnost vodních par v 1 m3 vzduchu.

Jednotka je kg× m-3.

Teplota ve °C Hustota nasycených vodních par nad vodou v g× m-3 Hustota nasycených vodních par nad ledem g× m-3
-40 0,18 0,12
-30 0,45 0,34
-20 1,07 0,88
-10 2,36 2,14
0 4,85 4,85
10 9,40 -
20 17,30 -
30 30,38 -
40 51,19 -

RELATIVNÍ VLHKOST

Relativní vlhkost vzduch udává poměr absolutní vlhkosti vzduchu a absolutní vlhkosti vzduchu, který by byl při téže teplotě sytý vodními parami. Relativní vlhkost vzduchu udává míru nasycení vodních par.

 Pro člověka je nejoptimálnější vlhkost vzduch okolo 60%.

Průměrná relativní vlhkost vzduchu je nejvyšší v prosinci (93%) a v lednu a listopadu (shodně 92%). Nejniží je mezi dubnem až srpnem (75% - 77%).

HUSTOTA VZDUCHU

Metr krychlový vzduchu váží u zemského povrchu 1,3 kg. Ve výšce 12 km je hustota vzduchu ani ne čtvrtinová! Podle stavové rovnice ideálního plynu závisí hustota vzduchu na atmosférickém tlaku, teplotě a molární hmotnosti plynu. Zvýší-li se teplota vzduchu, klesne jeho hustota. Hustota vlhkého vzduchu je nižší než hustota vzduchu suchého. Ač je to překvapivé, tak vlhký vzduch je tedy lehčí, než vzduch suchý. Je to dáno tím, že vodní pára obsažena ve vlhkém vzduchu má relativní molární hmotnost 18. Suchý vzduch ale považujeme za plyn s relativní hmotností téměř 30! Pokud jsou ve vzduchu kapičky vody nebo mikroskopické kousky ledu, tak se hustota zvyšuje, protože za stejného objemu je voda a led omnoho hmotnejší než pára (asi 825x). Na kapičky vody a kousky ledu ale připadá jen asi 1,5% hmotnosti vzduchu, ve kterém se nacházejí.

Teplota, při níž pára obsažena ve vzduchu se stane nasycenou a začne tak kapalnit, se nazývá rosný bod. Uvažujeme izobarický děj, tedy že se nemění tlak vzduchu. V praxi se s kapalněním vodních par setkáváme v podobě rosy, u orosených sklenic s chladnými nápoji, na oknech automobilu atd. Vlhkost vzduchu se dále projevuje jako mlha a ve vyšších polohách jako mraky. Při teplotách nižších než 0 °C pozorujeme jinovatku, námrazu a sněhové srážky.

foto_mlha.jpg (13926 bytes)

Vlhkost vzduchu miříme Asmanovým aspiračním psychrometrem, Danielovým rosným vlhkoměrem a Lambrechtovým rosným vlhkoměrem. Někdy nazýváme vlhkoměr   hygrometr. Je-li v přístroji zároveň zařízení, které dokáže zapisovat hodnoty v určitém časovém intervalu, nazýváme zařízení hygrografem. V domácnostech pak pomocí vlasových vlhkoměrů – délka vlasu se v závislosti na teplotě mění. Světlý vlas mající při relativní vlhkosti 0% délku 15cm  je při vlhkosti 100% o 4mm delší.

 

 

 

Odkazy v záhlavíi zobrazují kapitoly na stejné úrovni a jejich nadkapitolu. Odkazem Nahoru se dostanete až na počátek.

Odkazy umístěné v levé části stránky zobrazují případné podkapitoly.

Odkazy umístěné v textu zobrazí novou stránku s fotografií, animací nebo obrázkem. Zpět se dostanete pomocí funkce prohlížeče Zpět.