[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Základní informace

Atomová a jaderná fyzika (ZS-2016/17)

 

Kód                 :           KFY/ATJAF

Rozsah           :           2/0/0

Počet kreditů :           3

Ukončení        :           zápočet

Přednášející   :           doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.

 

Přednáška seznamuje studenty s problematikou fyzikálních jevů na mikroskopické úrovni a s principy jejich teoretického popisu. Podává základní informace z oblasti kvantové teorie, fyziky elektronového obalu atomů a molekul, teorie chemické vazby, fyziky atomového jádra a fyziky elementárních částic.

 

Osnova:

 

Téma 1:

Experimentální východiska atomové teorie, historický přehled modelů atomu, kvantový popis atomu vodíku

Základní chemické zákony, pojem atomu a molekuly, Rutherfordův rozptyl, absorbční a emisní spektra látek, přirozená radioaktivita.Model Thomsonův pudinkový, Rutherfordův planetární, Bohrův semikvantový, Sommerfeldův relativistický.Experimentální východiska kvantové teorie, Broglieho vlnová hypotéza, význam Schrödingerovy rovnice, vlnové funkce, Heisenbergovy relace neurčitosti.

 

Téma 2:

Principy výstavby elektronového obalu, periodická soustava prvků a podstata chemické vazby.

Jednoelektronové přiblížení, kvantová čísla, spin elektronu, Pauliho vylučovací princip, Hundova pravidla, excitované stavy, ionizace. Prvek, nuklid, izotop, elektronová afinita, elektronegativita, reaktivita. Vazba kovalentní, polární, iontová, kovová, koordinační,vodíková, van der Waalsovy slabé interakce, vazby a energetická spektra v molekulách a pevných látkách.

 

Téma 3:

Stavba atomového jádra, radioaktivita, jaderné reakce, modely atomového jádra, elementární částice, praktická jaderná fyzika.

Proton, neutron, mezony a jaderné síly, vlastnosti atomového jádra. Rozpadový zákon, rozpad a, b, g , stabilita jader, údolí nuklidů. Model kapkový a slupkový.

Zákony zachování, štěpná reakce a její praktické využití, syntéza jader a její význam pro fyziku slunce a hvězd. Současný systém elelmentárních částic a jednotný obraz světa, základní typy interakcí a bosony, látka a fermiony, leptony, mezony a hadrony, kvantová čísla a zákony zachování, struktura hadronů - kvarky, částice a antičástice. Vybrané aplikace jaderné fyziky.

 

 

Požadavky k zápočtu:

Úspěšné absolvování všech testů v průběhu semestru z jednotlivých témat (Test 1, Test 2, Test 3).

V případě nesplnění výše uvedené podmínky má student možnost vykonat opravný test na konci semestru.

 

 

Otázky  k jednotlivým tématům:

 

Téma 1           Téma 2             Téma 3

 

 

 

Literatura:

učební text

Atomová a jaderná fyzika  <<<<< stažení souborů (zip)

 

Díl I - Fyzika elektronového obalu atomů a interakce atomů  

(3.vydání)

Téma  1

1.       Atomová fyzika - úvod

1.1  Vznik a vývoj atomové teorie

1.2  Základy kvantové teorie

 

1.3 

Téma  2

Řešení SR pro atom vodíku

1.4  Víceelektronové atomy

1.5  Interakce atomů

 

Řešení úloh a literatura

 

Díl II.  Fyzika atomového jádra a  fyzika elementárních částic a jejich interakcí  

(3.vydání)

2.      Jaderná fyzika – úvod

2.1 

Téma  3

Struktura a vlastnosti atomového jádra

2.2  Radioaktivita

2.3  Jaderné reakce

2.4  Fyzika  elementárních částic

 

Řešení úloh a literatura

 

 

                      

 

 

interaktivní encyklopedie

D. Hrivňák, I. Janeček, R. Kalus, Kvantová a atomová fyzika, KFY PřF OU 2004 

 

základní literatura

 

Ivan Štoll, Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, Galaxie

 

Ivan Úlehla, Atomy, jádra, částice, Academia

 

Ján Vanovič, Atómová fyzika, SNTL-Alfa

 

rozšiřující literatura

Viktor Trkal, Stavba atomů a molekul, SNTL

 

Paul T. Matthews, Základy kvantové mechaniky, SNTL

 

A.S. Davydov, Kvantová mechanika, SPN

 

Fritz Seel, Struktura atomu a chemická vazba, Academia

 

Jiří Vacík, Obecná chemie, SPN

 

Jiří Klikorka, Obecná a anorganická chemie, SNTL

 

Rudolf Polák, Kvantová chemie, SNTL

 

Miloš Nepraš, Základy teorie elektronových spekter, SNTL

 

Vlodzimiers Kolos, Základy kvantové chemie bez použití matematiky, Academial

 

Ján Pišút, O atómoch a kvantování, Alfa

 

T.  Mayer-Kuckuk, Fyzika atomového jádra, SNTL

 

M.A. Preston, Fyzika jádra, Academia

 

Bohumil Vybíral, Fyzikální pole z hlediska teorie relativity, SPN

 

V.P. Šelest, O elementárnych částicách, Alfa

 

 

Další informace a zajímavé odkazy

 


zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005