[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Zkušební okruhy k bakalářské zkoušce z biofyziky

Základní struktura zkoušky:

Student obdrží tři otázky, vždy po jedné z následujících okruhů:

A, Vybrané fyzikální disciplíny

B, Základní experimentální metody

C, Struktura a funkce biologických systémů (membrány, organely, buňka)

A, Vybrané fyzikální disciplíny

 1. Struktura a vlastnosti pevných látek
 • látky krystalické a amorfní, poruchy krystalické mřížky
 • teplotní roztažnost pevných látek
 • deformace pevného tělesa
 1. Struktura a vlastnosti kapalin
 • povrchová síla
 • jevy na rozhraní kapaliny a pevné látky, kapilarita
 • teplotní roztažnost plynů
 1. Termodynamické zákony
 • základní pojmy fenomenologické rovnovážné termodynamiky - termodynamický systém termodynamické procesy - termodynamické potenciály
 • vnitřní energie tělesa a její změny konáním práce a tepelnou výměnou, 1.termodynamický zákon
 • struktura a vlastnosti ideálního plynu, děje v ideálním plynu, stavová rovnice
 • 2.termodynamický zákon a účinnost tepelných strojů
 • entropie systému
 1. Změny skupenství látek
 • tání a tuhnutí, sublimace,
 • vypařování a var, kondenzace,
 • fázový diagram, zkapalňování plynů, vlhkost vzduchu.
 • rovnováha fází a fázové přechody
 1. Principy elektrostatiky
 • mikro a makroskopické pojetí náboje
 • elektrostatické interakce – Coulombův zákon, dipól – dipólová interakce
 • charakteristika elektrostatického pole – intenzita, potenciál, energie pole
 • vliv prostředí na šíření elektrostatického pole – relativní permitivita prostředí
 • princip superpozice elektrických polí
 • dielektrika v elektrostatickém poli – polární a nepolární dielektrika, orientační a deformační polarizace
 1. Základy elektrodynamiky
 • kondukční, konvekční a posuvný proud
 • Ohmův zákon v integrálním a diferenciálním tvaru
 • Joulův-Lenzův zákon
 • elektrický proud v elektrolytech – stupeň disociace – elektrolýza
 • elektrický proud v plynech - ionizace plynu – nesamostatný a samostatný výboj
 • elektrický proud ve vakuu – emisní jevy
 1. Magnetismus
 • charakteristika stacionárního magnetického pole
 • magnetické pole vodičů – Amperův zákon
 • působení magnetického pole na pohybující se náboj – Lorentzova síla
 • elektromagnetická indukce – Faradayův zákon
 • magnetické momenty elektronů a atomů
 • klasifikace magnetik – magnetický moment – relativní permeabilita
 1. Světlo jako elektromagnetické záření
 • Maxwellova teorie elektromagnetického pole a její vztah k optice
 • rychlost elektromagnetických vln
 • příčnost elektromagnetických vln, polarizace
 • energie přenášená světlem
 • tlak světla
 1. Fotometrie bodového a plošného zdroje
 • plošný a bodový zdroj
 • spektrální citlivost lidského oka
 • radiometrické a fotometrické veličiny a vztah mezi nimi
 • základní radiometrické a fotometrické veličiny bodového a plošného zdroje
 1. Odraz a lom
 • zákon odrazu a lomu
 • úplný odraz, mezní úhel
 • polarizace odrazem, Brewsterův úhel
 • změna fáze při odrazu a lomu, změna fáze při totálním odrazu
 1. Anizotropní prostředí
 • definice anizotropního prostředí, jednoosé krystaly
 • dvojlom
 • umělá anizotropie
 • přirozená optická aktivita
 • umělá optická aktivita
 • aplikace polarizace světla v optických přístrojích
 1. Interference a ohyb
 • skládání dvou koherentních rovinných elektromagnetických vln
 • skládání nekoherentních vln
 • interference na dvojštěrbině
 • dvojpaprsková interference na planparalelní desce

aplikace interference v optických přístrojích

 1. Vlnová funkce
 • de Broglieho vlnová hypotéza
 • vlnová funkce (X- a P-reprezentace) a její statistická interpretace
 • střední hodnoty a střední kvadratické fluktuace fyzikálních veličin
 • Heisenbergův princip neurčitosti
 1. Stacionární Schrödingerova rovnice
 • operátory a operátorové rovnice
 • operátor celkové energie – hamiltonián
 • formulace rovnice pro částici v potenciálovém poli a interpretace jednotlivých symbolů
 • energetické spektrum
 1. Nestacionární Schrödingerova rovnice
 • operátory a operátorové rovnice
 • Operátor celkové energie – hamiltonián
 • formulace rovnice pro částici v potenciálovém poli a interpretace jednotlivých symbolů
 • kvantový determinismus
 1. Základy fyziky atomového jádra
 • struktura atomového jádra – modely, vlastnosti nukleonu, vazebná energie
 • typy radioaktivních přeměn, zákon radiaoktivní přeměny
 • jaderné reakce – shcéma jaderné reakce, zákony zachování v jaderných reakcích, typy jaderných reakcí, praktické využití
 1. Základy atomové fyziky
 • struktura atomu - modely
 • čarové energetické spektrum atomu
 • elektronovy obal atomu - pravidla výstavby elektronového obalu
 • spin částice- Pauliho princip - úplná vlnová funkce částice
 • Mendělejevova periodická soustava prvků - symetrické a antisymetrické vlnové funkce
 1. Fyzika elementárních částic
 • systém elementárních částic - zástupci jednotlivých skupin – fyzikální vlastnosti
 • základní fyzikální interakce - dosah a sila interakce, kvanta polí
 • příklady fyzikálních systémů s uplatněnim jednotlivých typů interakcí

 

B, Základní experimentální metody

 1. Optická soustava světelného mikroskopu a její fyzikální parametry.
 • Užitečné zvětšení a rozlišovací mez a hloubka ostrosti
 • Vliv kondenzoru a imerze na rozlišovací schopnost.
 • Zorné pole.
 • Srovnání světelného a elektronového mikroskopu – zvětšení, pracovní prostředí, hloubka ostrosti.
 1. Konstrukce světelného mikroskopu.
 • Schéma klasického světelného mikroskopu a funkce jednotlivých komponent
 • Typy objektivů a okulárů – základní charakteristika zobrazení a specifikace použití
 • Zobrazovací vady a jejich korekce u objektivů a okulárů
 • Osvětlovací systémy světelného mikroskopu.
 • Systémy v procházejícím a dopadajícím světle – světlé a temné pole.
 • Köhlerův princip.
 1. Zobrazovací metody světelné mikroskopie.
 • Metoda světlého a temného pole, realizace, příklady použití.
 • Metoda fázového kontrastu, fyzikální princip, fázové objekty, schéma zařízení, použití.
 • Polarizační mikroskopie, fyzikální princip, schéma polarizačního mikroskopu, použití.
 • Interferenční mikroskopie, fyzikální princip, schéma interferenčního mikroskopu, použití.
 • Metody záznamu obrazu, CCD kamery, analýza obrazu.
 1. Speciální mikroskopické metody.
 • Luminiscenční mikroskopie, fyzikální princip, detekce obrazu, přirozené a umělé fluorescenční sondy, příklady aplikací.
 • Optická rastrovací mikroskopie.
 • Ultramikroskopie, nové trendy ve vývoji optických mikroskopů, zdroje světla, metody detekce a analýzy obrazu makromolekulárních a subcelulárních struktur.
 • Mikroskopie v ultrafialové a infračervené oblasti, schéma přístroje, zdroje záření, detektory, příklady použití.
 1. Fyzikální principy elektronové mikroskopie.
 • Základní komponenty elektronového mikroskopu, fyzikální princip jejich funkce.
 • Interakce elektronu s pevnou látkou - metody zobrazení v elektronové mikroskopii.
 • Základy elektronové optiky, vady zobrazení elektromagnetických čoček.
 • Srovnání elektronového a světelného mikroskopu – zvětšení, pracovní prostředí, hloubka ostrosti
 1. Praktické základy elektronové mikroskopie.
 • Princip a použití transmisní elektronové mikroskopie
 • Konstrukce TEM a pracovní režimy.
 • Příprava vzorků pro TEM.
 • Princip a použití rastrovací elektronové mikroskopie
 • Konstrukce REM a pracovní režimy.
 • Příprava vzorků pro REM.
 1. Vlastnosti optického záření a jeho interakce s látkou.
 • Popis vlnových a korpuskulárních vlastností elektromagnetického záření.
 • Polarizace a koherence záření.
 • Spektrální a fotometrické charakteristiky záření.
 • Elastická a neelastická interakce záření s látkou.
 • Rozdělení metod optické spektroskopie podle typu interakce a typu energetických přechodů.
 1. Základní schéma optické spektroskopické aparatury.
 • Zdroje záření v ultrafialové, viditelné a infračervené oblasti spektra.
 • Základní optické materiály pro spektroskopii v UV, VIS a IČ oblasti.
 • Způsoby monochromatizace optického záření (optické filtry, hranoly, mřížky) monochromátory, charakteristiky kvality mononochromatizace.
 • Detektory záření v UV-VIS a IČ oblasti spektra – princip činnosti, spektrální charakteristiky citlivosti.
 1. Principy a teoretické základy absorpční spektroskopie v UV a VIS oblasti.
 • Fyzikální podmínky absorpce záření.
 • Franck-Condonův princip.
 • Typy elektronových přechodů.
 • Vliv prostředí na elektronově vibrační spektra.
 • Lambert-Beerův zákon.
 • Příklady anorganických, organických a biologicky významných chromoforů a charakteristika jejich absorpčních spekter.

 1. Praktické použití UV-VIS absorpční spektroskopie
 • Měření absorpčních spekter pomocí jednopaprskových a dvoupaprskových spektrofotometrů. Příprava vzorků pro měření spekter absorpce, respektive propustnosti.
 • Kvantifikace látky na základě kalibrační křivky, odchylky od Lambert-Beerova zákona.
 • Přesnost a citlivost fotometrických měření – problematika měření koncentrovaných a velmi řídkých vzorků.
 • Stanovení koncentrace látek ve směsi obsahující dvě a více absorbujících látek.
 1. Experimentace a praktické použití příbuzných spektrofotometrických metod
 • Spektrofotometrická titrace, studium chemických rovnováh.
 • Nefelometrie a turbidimetrie.
 • Fotoakustická spektroskopie.
 • Spektrofotometry s integrační sférou –měření spekter odrazivosti a propustnosti.
 • Spektroradiometry.
 1. Teoretické a experimentální základy spektrálních metod v IČ oblasti.
 • Fyzikální podstata vibrační a rotační spektra.
 • Interpretace charakteristických oblastí IČ spekter.
 • Metody kvantitativní analýzy IČ spekter.
 • Schéma a princip funkce klasických a fourierovských spektrofotometrů.
 • Aplikace vibrační spektroskopie v biofyzice.
 • Infračervené analyzátory plynů.
 1. Fyzikální principy luminiscence v UV-VIS oblasti
 • Definice luminscence, základní třídění luminiscence podle excitační energie a doby dohasínání.
 • Jablonského schéma – zářivé a nezářivé přechody.
 • Tripletní stav polyatomické molekuly – charakteristika fosforescence a zpožděné fluorescence.
 • Charakteristika fluorescence – Kashovo pravidlo, vyjímky.
 1. Vztahy mezi absorpcí a fluorescencí
 • Kvantitativní vztahy – kvantový výtěžek, intenzita fluorescence v neustáleném a ustáleném stavu, doba života excitovaného stavu a dohasínání fluorescence.
 • Zákon zrcadlové symetrie mezi absorpčním a emisním spektrem.
 • Vliv prostředí na spektra – solvatační relaxace, velikost Stokesova posuvu.
 1. Experimentální základy fluorescenční spektroskopie
 • Schéma luminiscenčního spektrofotometru a funkce jednotlivých komponent.
 • Princip měření emisních a excitačních spekter fluorescence.
 • Modifikace aparatury pro měření zpožděné fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence.
 • Kalibrace monochromátorů a korekce spekter fluorescence na přístrojové zkreslení.
 • Analytické použití fluorescence, typy “geometrie vzorku” a korekce na vliv vnitřního filtru a reabsorpce fluorescence.

 1. Základní preparativní metody

 • Homogenizace, extrakce. Srážení, sedimentace.

 • Centrifugace – dělení centrifug a rotorů, příklady aplikace pro částice odlišné hmotnosti (hustoty). Speciální techniky centrifugace.

 • Dělení látek membránou, dialýza, filtrace membránou.

 • Isolace subcelulárních struktur a makromolekulárních komplexů

 • Krystalizace makromolekulárních látek a komplexů.

 1. Chromatografické metody

 • Obecné principy a klasifikace.

 • Adsorpce, adsorpční chromatografie.

 • Rozdělovací chromatografie, chromatografie na ionexech.

 • Gelová chromatografie, afinitní chromatografie.

 • Kapalinová chromatografie.

 • Plynová chromatografie.

 1. Metody dělení proteinů a nukleových kyselin

 • Obecné principy elektroforézy.

 • Elekroforéza na polyakrylamidovém gelu (jedno- a dvoudimenzionální elektroforéza, denaturační a nativní elektroforéza).

 • Metody detekce proteinů.

 • Kapilární elektroforéza.

 • Isoelektrická fokusace.

 

C, Struktura a funkce biologických systémů (membrány, organely, buňka)

 1. Membránové lipidy
 • Základní charakteristika lipidů a jejich složek.
 • Typy lipidů v biologických membránách.
 • Amfifilní charakter lipidů a typy uspořádání lipidů ve vodném prostředí.
 • Termotropní mezomorfismus lipididových membrán – vliv cholesteolu a nenasycených mastných kyselin.
 • Asymetrie lipidových membrán
 1. Membránové proteiny
 • Primární, sekundární, terciální a kvarterní struktura.
 • Fyzikální charakter charakter peptidové vazby.
 • Stabilita proteinů – typy nekovalentních vazebných interakcí a jejich význam.
 • Energetická hyperplocha – stabilní konformace proteinů – funkční význam.
 • Vzájemná podmíněnost jednotlivých úrovní struktury bílkovin – příklady vlivu jednotlivých mutací v sekvenci aminokyselin na strukturu bílkovin.
 1. Základy struktury biologických membrán
 • Lipidy, proteiny a sacharidy biologických membrán - význam a zastoupení.
 • Způsob zabudování proteinů do lipidové dvojvrstvy – charakteristika periferních a integrálních proteinů biologických membrán.
 • Strukturní model biologických membrán (model tekuté mozaiky).
 1. Biosyntéza membrán
 • Membránové rodiny.
 • Syntéza lipidů a proteinů biologických membrán.
 • Topogenetická informace.
 • Kotranslační a posttranslační zabudování proteinů do lipidové membrány, drsné endoplasmatické retikulum – signální hypotéza.
 • Modifikace lipidů a proteinů biologických membrán – Golgiho aparát – vesikulární transport biologických membrán.
 1. Pasivní transport biologicky významných látek membránami
 • Prostá difuse - fyzikální popis - zobecněné temodynamické síly a toky.
 • Propustnost membrán pro polární a nepolární látky mebrána jako dvojí síto
 • Usnadněná difuse – termodynamiský popis – schéma zprostředkovaného transprotního děje – princip
 • Usnadněná difuse iontů přes membránu – bakteriální antibiotika – napěťově řízené kanály
 • Pasivní transport glukózy - princip funkce nosiče D-glukózy v membránách erytrocytů – regulace koncentrace transportního proteinu v plasmatické membráně
 1. Aktivní transport látek přes biologickou membránu
 • Primární aktivní transport - fyzikální popis.
 • Aktivní transport iontů přes membránu - princip funkce ATPáz, mechanismy regulace aktivity ATPáz
 • Sekundární aktivní transport - fyzikální popis.
 • Příklady sekundárního aktivního transportu biologicky důležitých látek (symport glukózy a sodíkových iontů, antiport ADP a ATP), koeficient spřažení v sekundárním aktivním transportu biologicky významných látek.
 1. Přenos signálu přes biologické membrány
 • Typy signálních molekul a receptorů
 • Mechanismy přenosu signálu
 • Význam G-proteinů, kináz, fosfatáz a fosfolipáz..
 1. Biofyzika nervové činnosti
 • Nerovnovážné rozložení fyziologicky významných iontů na vnitřní a vnější straně buněčných membrán
 • Membránový potenciál - Nernstova a Goldmannova rovnice – exeprimentální stanovení membránového potenciálu
 • Klidový a akční membránový potenciál – napěťově řízené kanály pro ionty sodíku a draslíku.
 • Šíření vzruchu v rámci jednoho neuronu – nemyelinizovaný a myelinizovaný axon – lokalizace napěťově řízených kanálů. Podstata roztroušené sklerózy.
 1. Mechanismus přenosu signálů mezi nervovými buňkami
 • Typy synapsí, mediátorů a receptorů.
 • Funkce synaptosomů.
 • Mechanismus acetylcholinové synapse, procesy na presynaptické a postsynaptické membráně.
 • Význam neurotoxinů při studiu vzniku a přenosu nervového signálu.
 1. Základy bioenergetiky
 • Fyzikální podstata makroergické vazby,
 • Typy makroergických látek a jejich význam
 • Tvorba a spotřeba ATP
 • Oxidačně redukční reakce a jejich význam v bioenergetice
 • Fo,F1- ATPázy – struktura a funkce jednotlivých podjednotek. Mechanismus syntézy ATP - teorie chemiosmotického spřežení, konformační teorie. Reverzní funkce Fo,F1-ATPázy.
 1. Mitochondriální bioenergetika
 • Struktura mitochondrií
 • Transport substrátů a produktů oxidativní fosforylace přes vnější, respektive vnitřní membránu mitochondrií
 • Schéma uspořádání hlavních komponent vnitřní membrány mitochondrií
 • Typy přenašečů elektronů a protonů ve vnitřní membráně mitochondrií
 • Řetězec transportu elektronů a protonů v mitochondriální membráně, energetická bilance
 • Orientace F0,F1-ATPázy ve vnitřní membráně mitochondrií.
 • Celková energetická bilance glykolýzy a oxidativní fosforylace.
 1. Princip činnosti svalů
 • Struktura příčně pruhovaného svalu – myofibrila, sarkomera, tlustá a tenká filamenta
 • Bílkoviny tlustých a tenkých filament
 • Sarkoplasmatické retikulum - regulace vzniku aktomyosinového komplexu
 • Mechanismus svalové kontrakce příčně pruhovaného svalu
 • Principy činnosti a regulace aktivity hladké svalové tkáně
 1. Chloroplasty – struktura a funkce
 • Thylakoidní membrány a stroma, granální a stromální thylakoidy,
 • Základní komplexy thylakoidních membrán, jejich funkce.
 • Celková rovnice fotosyntézy.
 • Procesy světelné a temnostní fáze fotosyntézy.
 • Základní rozdíl mezi řetězcem transportu elektronů v chloroplastech a mitochondriích –význam fotochemických reakcí.
 • Dva fotosystémy – Emersonův zesilující efekt.
 1. Biochemie fotosyntetické asimilace CO2
 • Calvinův cyklus - fáze Calvinova cyklu – spotřeba ATP a NADPH
 • Ribulózo –1,5-bisfosfát-karboxyláza-oxygenáza – původ, struktura a funkce podjednotek. Karboxylační reakce - regulace karboxylační aktivity Rubisco
 • Oxygeanční aktivita Rubisco – fotorespirace.
 • Modifikace biochemie asimilace CO2 – C4 a CAM rostliny.
 1. Absorpce fotosynteticky aktivního záření
 • Pigmenty fotosyntetického aparátu – chemická charakteristika, funkce.
 • Spektrum absorpce pigmentů in vitro a spektrum absorpce zeleného listu in vivo - pigment-proteinové komplexy – spektrální formy chlorofylu a.
 • Slupkový model organizace pigment proteinových komplexů fotosystému II a I.
 • Charakteristika struktury a obsahu pigmentů proteinů vnější antény, vnitřní antény a antény jádra PS II.
 1. Lineární transport elektronů a protonů ve fotosyntéze
 • Charakteristika přenašečů elektronů a protonů v thylakoidních membránách chloroplastů.
 • Fotosyntéza jako oxidačně-redukční reakce – Z schéma.
 • Struktura reakčního centra fotosystému II – fotochemická reakce PS II, fotosyntetický rozklad vody – donor elektronů PS II.
 • Struktura reakčního centra fotosystému II – fotochemická reakce PS I
 • Transport elektronů a protonů mezi PS II a PS I
 • Fotofosforylace

Přílohy:

42_login.php

zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005