C:>_ Laboratoř

Základní informace o laboratoři

Laboratoř počítačového modelování v přírodních vědách

Vznik laboratoře byl umožněn zejména díky finanční dotaci Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) v rámci stejnojmenného projektu
č. 1970/2007.

Jedná se o laboratoř vybavenou řa-dou programových aplikací, které jsou určeny k usnadnění výpočtů nebo vytváření jednoduš-ších i složitějších modelů v oblasti mnoha přírodních věd, jako je chemie, fyzika nebo ma-tematika, ale také biologie, geologie či další vědní disciplíny včetně mezioborových.
Specializovaná počítačová laboratoř dává možnost rozšířit schopnosti studentů přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity řešit konkrétní problémy vybraného přírodovědného oboru pomocí výpočetní techniky a speciálního software. Kombinace moderního hardware (při využití některých stávajících prostředků PřF OU, zejména pak prostředků nově budovaného Centra numericky náročných výpočtů na Ostravské univerzitě) se širokou škálou specializovaného software pořízeného prostřednictvím projektu FRVŠ umožňuje rozšíření stávajících studijních programů o specializované kurzy zohledňující moderní trend v rozvoji přírodních věd, jakož i materiální zajištění nových speciálních studijních programů. Mezi posledně jmenované patří např. akreditovaný bakalářský obor
Počítačové modelování ve fyzice nebo připravovaný bakalářský obor Počítačové modelování v chemii a stejnojmenný obor magisterský (informace).


Komu je laboratoř určena?

Jsou to následující skupiny:


Studenti přírodovědecké fakulty mohou laboratoř využívat několika způsoby. Jednak to jsou řádné kurzy, které jsou zaměřeny na výuku specializovaného vědeckotechnického software nebo ve vybraných oblastech využívají podpory laboratoře. Jinou možností je využívat prostředky laboratoře při řešení samostatných studentských prací, mezi něž patří práce bakalářské, diplomové a disertační i práce v rámci studentské vědecké a odborné činnosti, které svým tématem spadají do oblasti přírodních věd.
Kontakt s talentovanými studenty středních škol bude realizován také v rámci propagačních akcí organizovaných ve spolupráci s jejich učiteli - potenciálními vedoucími studentských prací či poradci při studentské vědecké činnosti.zpět na začátek stránky

Které aktivity mohou v laboratoři probíhat?


Aktuální a nové kurzy
které budou využívat podpory laboratoře


zpět na začátek stránkyKatedra fyziky

Aktuální kurzy

Nové kurzy akreditovaného oboru Počítačové modelování ve fyzice

Další kurzy v rámci připravovaného oboru Počítačové modelování v chemiizpět na začátek stránkyKatedra chemie

Aktuální kurzyKatedra informatiky a počítačů

Aktuální kurzyKatedra matematiky

Aktuální kurzy

dále řešení vybraných úloh v rámci seminářů vyučovaných katedrami fyziky, chemie, matematiky a katedrou informatiky a počítačů.

zpět na začátek stránkyPříklady návrhů témat studentských prací

Na konkrétním tématu v rámci bakalářských, diplomových a disertačních prací i v případě studentské vědecké a odborné činnosti pro studenty vysokých a také středních škol je nutné se domluvit přímo na příslušné katedře.zpět na začátek stránkyKatedra fyziky

Studentské práceKatedra chemie

Studentské práceKatedra informatiky a počítačů

Studentské práceKatedra matematiky

Studentské prácezpět na začátek stránky

(c) 2007 Miro Web Design studio