2.10 Řešení soustav lineárních rovnic maticovým počtem

Definice

Nechť je dána soustava m lineárních rovnic o n neznámých:

.

Pak matici

 

typu  nazýváme maticí soustavy.

Matici

 

typu  nazýváme rozšířenou maticí soustavy.

Sloupcovou matici

, resp. ,

nazýváme vektorem (sloupcem) neznámých, resp. vektorem (sloupcem) pravých stran.


Věta (maticový zápis soustavy lineárních rovnic)

Soustavu m lineárních rovnic o n neznámých můžeme zapsat v maticovém tvaru .


Věta (Frobeniova)

Soustava lineárních rovnic je řešitelná právě tehdy, má-li matice soustavy  a rozšířená matice soustavy  stejnou hodnost h. Pak pro  existuje právě jedno řešení, pro  existuje řešení nekonečně mnoho.


Poznámka

·        Uvážíme-li platnost relace , platí v případě, kdy soustava má řešení, tj. kdy , nerovnost . Jestliže je tato nerovnost v konkrétním případě ostrá, tj. , znamená to, že soustava obsahuje pouze  signifikantních rovnic a zbytek () jsou rovnice, které z těchto rovnic vyplývají a můžeme je jako nadbytečné vypustit.

·        Případ, kdy soustava nemá žádné řešení, tj. kdy , nastává právě tehdy, když se v soustavě vyskytuje aspoň jedna rovnice, která je nekompatibilní s ostatními (rovnice se navzájem vylučují).


Věta

Homogenní soustava rovnic lineárních rovnic, tj. soustava, jejíž vektor pravých stran  je nulovým vektorem, má vždy aspoň jedno řešení.


Důkaz

Důkaz plyne z Frobeniovy věty, neboť u homogenní soustavy se matice rozšířená se od matice soustavy liší pouze přidáním nulového sloupce a tato operace nemění hodnost matice.


Věta (Cramerovo pravidlo)

Jestliže determinant matice soustavy n lineárních rovnic o n neznámých je různý od nuly (tj. nebo-li matice soustavy je regulární), pak má soustava právě jedno řešení , kde a  je determinant matice, která vznikne z matice soustavy  tak, že v ní i-tý sloupec nahradíme vektorem pravých stran .


Poznámka

Cramerovo pravidlo nemá velký význam pro praxi, protože počítání determinantů je většinou pracné. Jeho výhodou snad je pouze možnost čistě mechanického výpočtu. Důležitější je význam teoretický. Cramerovo pravidlo totiž formuluje obecný vzorec pro analytické vyjádření jednotlivých kořenů soustavy lineárních rovnic (s regulární maticí soustavy).