2.8 Determinant matice


Definice

Determinantem čtvercové matice  řádu n nazýváme číslo , kde sčítáme přes všechny permutace P množiny . Veličina  je tzv. znaménko permutace P.


Poznámka

·        Znaménko permutace P je dáno vztahem , kde r je počet tzv. inverzí v permutaci P. Inverzí v permutaci  nazýváme každou dvojici , pro kterou platí . Pokud je číslo r sudé, hovoříme o sudé permutaci a její znaménko je rovno 1, pokud je r liché, jedná se o lichou permutaci a její znaménko je rovno –1. Např. permutace  je lichá, protože obsahuje 3 inverze: .

·        Kromě uvedeného značení pomocí symbolu „“ se v praxi často používá také řeckého písmene  (většinou s nějakým rozlišujícím indexem, např.  nebo  apod.). Jinou možností je zápis analogický zápisu matice, kdy kulaté závorky nahrazují svislé čáry jako u absolutní hodnoty. Např. symbol  označuje determinant matice .

·        Sčítance  se nazývají členy determinantu. Z definice determinantu je zřejmé, že každý člen determinantu  obsahuje součin n prvků matice , přičemž z každého řádku a sloupce matice  je vybrán právě jeden prvek.


Definice

Matice, jejíž determinant je různý od nuly, se nazývá regulární. V opačném případě hovoříme o matici singulární.


Definice

Subdeterminantem (minorem) k-tého řádu matice  typu  nazýváme determinant matice, která vznikne z matice  vypuštěním tolika řádků a sloupců, aby z ní zbyla čtvercová matice k-tého řádu.


Věta (výpočet determinantů prvního řádu)

Pro matici prvního řádu  platí: .


Poznámka

·        Determinantem matice prvního řádu je tedy hodnota jediného jejího prvku.
·        Není zde vhodný zápis determinantu pomocí svislých čar, neboť ten by sváděl k mylnému dojmu, že se jedná o absolutní hodnotu prvku.


Věta (výpočet determinantů druhého řádu)

Determinant matice druhého řádu lze počítat podle vzorce .


Poznámka

Jedná se o definiční vztah, aplikovaný na případ matice druhého řádu, čili nic nového. Uvedený vzorec se ale velmi snadno pamatuje (násobí se do kříže).


Věta (výpočet determinantů třetího řádu)

Pro výpočet determinantu matice třetího řádu se používá schéma zvané Sarrusovo pravidlo: K matici  připíšeme první dva sloupce (obdobně je možné formulovat toto pravidlo pro řádky) a pak provádíme součiny po přímých čárách tak, jak je naznačeno na obrázku, přičemž ve směru zleva doprava je znaménko kladné, ve  směru zprava doleva záporné.

 


Poznámka

Také zde se nejedná o nic nového oproti definici, uvedené schéma nám pouze usnadňuje nalezení jednotlivých členů determinantu včetně znamének.


Výpočet determinantů matic řádu vyššího než třetího není vhodné provádět přímo podle definice (ani v počítačových programech), protože počet členů je příliš velký a výpočetní čas rychle roste s řádem matice. Proto se používá jiných metod, založených na vybraných vlastnostech determinantů.


Věta (vlastnosti determinantů)

·        .
·        .
·         (pro čtvercové matice téhož řádu).
·        Zaměníme-li v matici navzájem dva řádky nebo dva sloupce, změní determinant znaménko.
·        Společného nenulového činitele jednoho řádku nebo sloupce lze vytknout před determinant.
·        Determinant je roven nule právě tehdy, jestliže prvky alespoň jednoho řádku (sloupce) jsou rovny nule nebo jestliže nějaký řádek (sloupec) je lineární kombinací ostatních řádků (sloupců).
·        Determinant se nezmění, přičteme-li k libovolnému řádku (sloupci) jakoukoliv lineární kombinaci ostatních řadků (sloupců).


Definice

Algebraickým doplňkem prvku  matice  nazýváme číslo , kde  je subdeterminant (minor) vzniklý z matice  vynecháním i-tého řádku a k-tého sloupce.


Věta (rozvoj determinantu podle prvků vybrané řady)

Rozvoj determinantu podle i-tého řádku:.

Rozvoj determinantu podle k-tého sloupce:.

Symbol  ve vzorcích výše označuje algebraický doplněk prvku .


Poznámka

·        Věta převádí výpočet determinantu n-tého řádu na výpočet n determinantů (n-1)-ho řádu. Počet členů determinantu a jeho výpočetní náročnost se tím obecně nemění. V praxi je však výhodné počítat determinant rozvojem podle prvků té řady, která obsahuje nejvíce nulových prvků. Pak se totiž nemusí počítat příslušné determinanty nižšího řádu a to vede k významnému urychlení výpočtu.

·        Před vlastním výpočtem determinantu je kromě výběru vhodné řady dále možné v této řadě vynulovat co nejvíce prvků použitím úprav, které nemění hodnotu determinantu (viz výše). „Maximálním programem“ je převést matici na trojúhelníkovou, tzn. vynulovat všechny prvky pod nebo nad hlavní diagonálou.


Věta

Determinant trojúhelníkové (horní nebo dolní) matice je roven součinu jejích hlavních prvků.


Důkaz

Uvažujme např. dolní trojúhelníkovou matici  řádu n. V prvním řádku této matice může být pouze jediný nenulový prvek, diagonální prvek . Rozvoj jejího determinantu podle prvního řádku má tedy pouze jeden člen: . Algebraický doplněk  je roven determinantu matice vzniklé z matice  odstraněním prvního řádku a prvního sloupce. Tato matice je řádu o jedna menšího a je rovněž dolní trojúhelníková. Můžeme tudíž provést analogický rozvoj jejího determinantu podle prvního řádku. Opakováním provedených úvah dojdeme až k jednoprvkové matici jejíž determinant je roven jejímu jedinému prvku, a odtud k závěrečnému vyjádření .