Kvantová fyzika
 1. Experimentální východiska kvantové teorieExperimentální východiska kvantové teorie
 2. Stará kvantová teorieStará kvantová teorie
 3. Vlnové vlastnosti částicVlnové vlastnosti částic
 4. Kvantová mechanikaKvantová mechanika

  4.1
  Vlnová funkceVlnová funkce

  4.2 Stacionární Schrödingerova rovniceStacionární Schrödingerova rovnice


  4.3 Nestacionární Schrödingerova rovniceNestacionární Schrödingerova rovnice


  4.4 Korespondence mezi klasickou a kvantovou mechanikou

  4.5 Dynamické proměnné Dynamické proměnné


  4.6 Částice ve vnějším elektromagnetickém poliČástice ve vnějším elektromagnetickém poli


  4.7 Kvantová mechanika a teorie relativity

  4.8 Vícečásticové systémyVícečásticové systémy

  4.9 Jednoduché kvantově-mechanické systémyJednoduché kvantově-mechanické systémy

  4.9.1 Volná částice

  4.9.2 Volná částice - podrobné řešení


  4.9.3 Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky


  4.9.4 Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky - podrobné řešení SSR


  4.9.5 Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma konečné hloubky


  4.9.6 Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma konečné hloubky - podrobné řešení SSR


  4.9.7 Trojrozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky


  4.9.8 Trojrozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky - podrobné řešení SSR


  4.9.9 Lineární harmonický oscilátor


  4.9.10 Lineární harmonický oscilátor - podrobné řešení SSR


  4.9.11 Trojrozměrný harmonický oscilátor


  4.9.12 Trojrozměrný harmonický oscilátor - podrobné řešení SSR


  4.9.13 Tuhý rotátor


  4.9.14 Rovinný tuhý rotátor - podrobné řešení


  4.9.15 Pole centrálních sil


  4.9.16 Jednorozměrná potenciálová bariéra


  4.9.17 Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová bariéra


  4.9.18 Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová bariéra - podrobné řešení SSR


  4.10 Přibližné metody v kvantové teoriiPřibližné metody v kvantové teorii


 5. Kvantová teorie pole
 6. Matematické dodatkyMatematické dodatky

  6.1 Separace proměnných

  6.2 Fourierova transformace

  6.3 Pravděpodobnost

  6.4 Hilbertův prostor

  6.5 Operátory na HP

  6.6 Vlastní hodnoty a vektory samosdružených operátorů

  6.7 Algebraické operace s operátory na Hilbertových prostorech

  6.8 Permutace


Atomová fyzika
 1. Vznik a vývoj atomové teorieVznik a vývoj atomové teorie

  1.1 Základní chemické zákony


  1.2 Daltonova atomová hypotéza

  1.3 Thomsonův model atomuThomsonův model atomu

  1.4 Rutherfordův model atomu Rutherfordův model atomu


  1.5 Bohrův model atomu Bohrův model atomu  1.6 Sommerfeldův model atomu (relativistický)

 2. Atom vodíkuAtom vodíku
 3. Víceelektronové atomyVíceelektronové atomy

  3.1 Metoda efektivního potenciálu


  3.2 Výstavba atomového obalu


  3.3 Metoda slabé vazbyMetoda slabé vazby

  3.4 Metoda silné vazby
   
 4. Atom v elektrickém a magnetickém poliAtom v elektrickém a magnetickém poli

  4.1 Starkův jev


  4.2 Zeemanův jev

  4.3 Magnetický moment atomuMagnetický moment atomu

 5. Zpřesnění popisu spekter atomůZpřesnění popisu spekter atomů

  5.1 Zbytková interakce


  5.2 Relativistické korekce

  5.3 Relativistické korelační interakce

  5.4 Korekce ovlivněné vlastnostmi jádra

  5.5 Korekce kvantové teorie pole
   
 6. Interakce atomůInterakce atomů

  6.1 Podmínky vzniku chemické vazby


  6.2 Dvouatomové molekuly

  6.3 Molekula vodíku - objasnění homopolární kovalentní vazbyMolekula vodíku - objasnění homopolární kovalentní vazby


  6.4 Víceatomové molekuly

  6.5 Spektrum molekulSpektrum molekul


Jaderná fyzika
 1. <span >
 Struktura a vlastnosti atomového jádra</span> Struktura a vlastnosti atomového jádra

  1.1 Protonový model atomového jádra


  1.2 Proton-elektronový model atomového jádra

  1.3 Heisenbergův-Ivaněnkův model atomového jádra

  1.4 Klasifikace atomových jader a jejich základní charakteristiky

  1.5 Vlastnosti a podstata jaderných sil

 2. Atom v elektrickém a magnetickém poli Radioaktivita

  2.1 Druhy radioaktivního záření


  2.2 Typy radioaktivních přeměn


  2.3 Deexcitace jader


  2.4 Zákon radioaktivní přeměny


  2.5 Řady radioaktivních přeměn


  2.6 Stabilita jader


  2.7 Aplikace radioaktivních látek


 3. Jaderné reakce Jaderné reakce

  3.1 Zákony zachování v jaderných reakcích


  3.2 Typy jaderných reakcí


  3.3 Štěpná jaderná reakce


  3.4 Slučovací jaderná reakce


  3.5 Modely jader


 4. Fyzika elementárních částic Fyzika elementárních částic

  4.1 Třídění elementárních částic


  4.2 Základní fyzikální charakteristiky elementárních částic


  4.3 Antičástice


  4.4 Kvarkový model hadronů


  4.5 Současný systém základních částic a základních fyzikálních interakcí

Otázky

Úkoly

Testy