HOMOSFÉRAHomosféra sahá od zemského povrchu do výšky asi 90 km - 100 km a vyznačuje se téměř stálým složením suchého vzduchu v celém jejím vertikálním rozsahu. Na dvě hlavní složky molekulární dusík a kyslík, připadá asi 99 % objemu suchého vzduchu. Jen podíly oxidu uhličitého CO2 a ozonu O3 se mění v čase a prostoru. Objem CO2 v průběhu 20. století vzrostl asi o 10 %, objem o O3 poklesl v tzv. ozonosféře (vrstvě homosféry, v níž je soustředěného nejvíce ozónu, ve výškách 20 km - 50 km) a vzrostl v blízkosti zemského povrchu. Tyto změny souvísejí s činností člověka.

Obsah vodní páry v homosféře kolísá od jedné desetiny procenta (0,1 %) objemu vzduchu v suchých a studených oblastech do 4 % nad mořem v blízkosti rovníku.


Složení suchého vzduchu v homosféře.

Plyn Objem v %
Dusík N2 78,09
Kyslík O2 20,95
Oxid uhičitý CO2 0,03
Vzácné plyny 0,93


Atmosféra