Test č.1:

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

Část A

Vyberte z uvedených tvrzení, která jsou podle vašeho názoru správná.

 1. Při vrhu svislém vzhůru v homogenním tíhovém poli ve vakuu platí tato tvrzení:

 2. a) velikost okamžité rychlosti tělesa závisí na hmotnosti tělesa a na jeho počáteční rychlosti.

  b) velikost okamžité rychlosti tělesa závisí na jeho počáteční rychlosti a době t od počátku pohybu.

  c) velikost okamžité rychlosti tělesa závisí na jeho hmotnosti, počáteční rychlosti a době t od počátku pohybu.

  d) velikost okamžité rychlosti tělesa je konstantní.

   

   

 3. Při šikmém vrhu v homogenním tíhovém poli ve vakuu platí tato tvrzení:

 4. a) vektor rychlosti je konstantní

  b) svislá složka vektoru rychlosti je konstantní

  c) zrychlení je nulové

  d) vodorovná složka vektoru rychlosti je konstantní

   

   

 5. Pro délku vodorovného vrhu tělesa s počáteční rychlostí o velikosti v0 z výšky h nad povrchem Země platí vztah:

 6. a) d = v0

  b) d = 2 v0

  c) d =

  d) d = v0

   

   

 7. Při vrhu svislém vzhůru, jehož výška výstupu je h, platí:


a) doba výstupu je větší než doba volného pádu z výšky h

b) doba výstupu je menší než doba volného pádu z výšky h

c) doba výstupu je stejná jako doba volného pádu z výšky h

d) doba výstupu je někdy větší, někdy menší než doba volného pádu z výšky h

 

 

 

Část B

Vypočtěte a vyberte podle svého výsledku správnou odpověď.

 

1. Míč byl vržen svisle vzhůru rychlostí 40 m.s-1. Odpor vzduchu zanedbejte. Dosazujte g = 10 m.s-1.


a) za 20 sekund

b) za 20sekund, za 60 sekund

c) za 60 sekund

d) míč nevystoupí do výšky 60 m

 

a) Míč vystoupí do maximální výšky 60 m.

b) Míč vystoupí do maximální výšky 80 m.

c) Míč vystoupí do maximální výšky 100 m.

d) Míč vystoupí do maximální výšky 120 m.

 

a) Míč dopadne za 2 s.

b) Míč dopadne za 4 s.

c) Míč dopadne za 6 s.

d) Míč dopadne za 8 s.

 

a) Doba výstupu je 1 s.

b) Doba výstupu je 2 s.

c) Doba výstupu je 3 s.

d) Doba výstupu je 4 s.

 

 

2. Při volném pádu padá jedno těleso dvakrát delší dobu než druhé.


Porovnejte rychlosti dopadu obou těles a jejich uražené dráhy.

a) První těleso dopadne 2x větší rychlostí a urazí 2x větší dráhu než druhé těleso.

b) První těleso dopadne 2x menší rychlostí a urazí 2x menší dráhu než druhé těleso.

c) První těleso dopadne 2x větší rychlostí a urazí 4x větší dráhu než druhé těleso.

d) První těleso dopadne 2x menší rychlostí a urazí 4x menší dráhu než druhé těleso.

 

3. Dvě tělesa byla vržena svisle vzhůru různými počátečními rychlostmi; přitom první těleso dosáhlo čtyřikrát větší výšky výstupu než druhé těleso.

Vypočítejte, kolikrát je počáteční rychlost prvního tělesa větší než druhého.


a) Počáteční rychlost prvního tělesa je 2x větší.

b) Počáteční rychlost prvního tělesa je 4x větší.

c) Počáteční rychlost prvního tělesa je 6x větší.

d) Počáteční rychlost prvního tělesa je 8x větší.

 

4. Z vrcholu věže vysoké 20 m je vrženo vodorovným směrem těleso počáteční rychlostí 15m.s-1.

 


a) Těleso dopadne za 1 s.

b) Těleso dopadne za 1,5 s.

c) Těleso dopadne za 2 s.

d) Těleso dopadne za 4 s.

 

a) Dopadne na zem rychlostí 15 m.s-1.

b) Dopadne na zem rychlostí 20 m.s-1.

c) Dopadne na zem rychlostí 25 m.s-1.

d) Dopadne na zem rychlostí 30 m.s-1.

 

a) Dopadne ve vzdálenosti 30 m od paty věže.

b) Dopadne ve vzdálenosti 20 m od paty věže.

c) Dopadne ve vzdálenosti 10 m od paty věže.

d) Dopadne ve vzdálenosti 5 m od paty věže.

 

5. Kámen byl vržen šikmo vzhůru pod elevačním úhlem 60° počáteční rychlostí 30 m.s-1.


(výsledky zaokrouhlete tak, aby byly vyjádřeny celými čísly)

a) x = 20 m, y = 24 m

b) x = 28 m, y = 24 m

c) x = 32 m, y = 30 m

d) x = 30m, y = 32m

 

a) Za dvě sekundy bude velikost okamžité rychlosti 32 m.s-1.

b) Za dvě sekundy bude velikost okamžité rychlosti 16 m.s-1.

c) Za dvě sekundy bude velikost okamžité rychlosti 64 m.s-1.

d) Za dvě sekundy bude velikost okamžité rychlosti 8 m.s-1.

 

a) Výška vrhu bude 68 m.

b) Výška vrhu bude 30 m.

c) Výška vrhu bude 34 m.

d) Výška vrhu bude 17 m.

 

a) Délka vrhu bude 78 m.

b) Délka vrhu bude 34 m.

c) Délka vrhu bude 17 m.

d) Délka vrhu bude 34 m.

 

 1. Z grafu závislosti velikosti rychlosti na čase pro volný pád tělesa určete okamžitou rychlost v čase t = 6 s.

 2. a)

  v = 20 m.s-1

  b) v = 40 m.s-1

  c) v = 60 m.s-1

  d) v = 80 m.s-1

   

 3. Z grafu závislosti velikosti rychlosti na čase pro vrh svislý vzhůru určete, jaká je doba výstupu tělesa.

 


a) 0 sekund

b) 5 sekund

c) 10 sekund

d) 50 sekund