2. Popis přístrojůPoznámka: pohybem kurzoru myši nad obrázky získáte další informace o zobrazených přístrojích!


2.1 Hranolový spektrometr

Hranolový spektrometr (obr. 1) je zařízení k měření a identifikaci spekter světelných zdrojů. Jeho hlavními částmi jsou: vstupní štěrbina, kolimátor, lámavý hranol a otáčivý dalekohled s úhlovou stupnicí.
Činnost přístroje je založena na jevu zvaném optická disperze, kdy se světlo různých vlnových délek při průchodu hranolem láme pod různými úhly. Při normální disperzi se světlo kratší vlnové délky (např. modré) láme více než světlo delší vlnové délky (např. červené), při tzv. anomální disperzi je tomu naopak.
Před vlastním pozorováním je nutné dalekohled zaostřit na nekonečno a seřídit kolimátor tak, aby vytvářel obraz štěrbiny v nekonečnu. Pozorovatel pak vidí v dalekohledu ostrý obraz bez nutnosti akomodace oka a je také zaručen maximální jas obrazu.

Kryt hranolu. Otočný držák hranolu. Otočný stojan s nastavitelnou výškou. Úhloměrná stupnice. Dalekohled. Lámavý hranol. Šroub pro nastavení šířky štěrbiny. Kolimátor se vstupní štěrbinou. Pomocný hranolek pro spektrální měření. Výsuvný okulár dalekohledu.  
Obr. 1. Hranolový spektrometr.


2.2 Mřížkový spektrometr

Mřížkový spektrometr (obr. 2) je zařízení k měření a identifikaci spekter světelných zdrojů. V zásadě je podobný hranolovému spektrometru, od kterého se liší použitím optické mřížky místo hranolu. Skládá se z vstupní štěrbiny, kolimátoru, optické mřížky a otočného dalekohledu s úhlovou stupnicí.Princip: rovnoběžný svazek světla z kolimátoru dopadá na optickou mřížku, kde dochází k jeho difrakci (ohybu). Protože světlo menší vlnové délky se ohýbá méně než světlo větší vlnové délky, lze v dalekohledu pozorovat spektrum světelného zdroje.Při pozorování by měl být kolimátor a dalekohled seřízen obdobně jako u hranolového spektrometru.

Objektivová čočka dalekohledu. Okulárová čočka dalekohledu. Záměrné vlákno dalekohledu. Otočné rameno s dalekohledem. Magnety k upevnění mřížky. Optická ohybová mřížka. Čočka kolimátoru. Štěrbina nastavitelné šířky. Rameno s kolimátorem. Kovový kotouč s úhloměrnou stupnicí. Masívní podstavec. Kovová destička k odstínění světelného zdroje.
Obr. 2. Mřížkový spektrometr.


2.3 Sodíková výbojka

Sodíková výbojka (obr. 3), používaná v našich měřeních, se zapojuje přímo do sítě 220 V a zapíná se páčkou na přední straně. Vlastní těleso výbojky je výškově nastavitelné. Před měřením je nutno nechat sodíkovou výbojku alespoň pět minut žhavit.

 

Větrací otvory. Výstupní otvor výbojky. Větrací otvory. Výbojová trubice v kovovém krytu. Páčka pro zapínání a vypínaní výbojky. Výškově nastavitelný držák. Transformátorový zdroj.  
Obr. 3. Sodíková výbojka.


2.4 Hélium – neónový laser

Lasery jsou zdroje světla, které se vyznačují třemi základními vlastnostmi: vysokou monofrekvenčností (monochromatičností), extrémně úzkým výstupním svazkem s malou rozbíhavostí a tzv. koherencí. Jednoduše řečeno, koherence znamená, že amplituda vystupujícího záření je v čase i prostoru popsána spojitou sinusovou funkcí. U nekoherentních zdrojů, např. výbojek, se amplituda velmi rychle mění více či méně chaoticky kolem určité střední hodnoty.
Náš školní laser má síťový adaptér, který se zapojuje do sítě 220 V. Zapíná se otočením klíčku na zadní straně. Chod laseru (tj. generace laserového záření) je indikován červenou kontrolkou na horní straně přístroje. V přední části je umístěno bowdenové lanko s tlačítkem, které umožňuje dočasné dvojnásobné zvýšení výkonu výstupního svazku.

Těleso laseru včetně transformátorového zdroje. Startovací klíčky. Kontrolka červené barvy indikující chod laseru. Bowdenové ovládací lanko k dočasnému zvýšení výkonu na dvojnásobek. Držák prvku pro optickou lavici.
Obr. 4. Hélium - neónový laser.


2.5 Sada spektrálních trubic

Sada spektrálních trubic (Obr. 5) je skupina šesti výbojek, naplněných různými zředěnými plyny. Konkrétně se jedná o N2, H2, CO2, O2, neón a hélium. Nejčastěji se používá héliová výbojka, která dává pěkné čarové spektrum s několika jasnými různobarevnými čarami ve viditelné oblasti. K vybrané výbojce se přivádí vysoké napětí řádově jednotek až desítek kV z externího zdroje, např. Ruhmkorfova induktoru. Jeden přívod se upevňuje na horní konec vybrané výbojky, druhý vodič je uchycen šroubem uprostřed spodní, kovové části rámu.

Kovový podstavec. Dřevěný rám. Kontakt se šroubem pro přívod vysokého napětí. Výbojka plněná héliem. Výbojka plněná oxidem uhličitým. Výbojka plněná molekulárním vodíkem. Výbojka plněná neónem. Výbojka plněná molekulárním kyslíkem. Výbojka plněná molekulárním dusíkem.

Obr. 5. Sada spektrálních trubic.


2.6 Ruhmkorfův induktor

Ruhmkorfův induktor (Obr. 6) je přístroj sloužící jako laboratorní zdroj vysokého napětí. Na vstupní svorky se přivádí zpravidla stejnosměrné napětí 6 až 8 V, na výstupu vzniká pulsující napětí se špičkami až několika desítek kV.
Základní části přístroje: vstupní svorky se spínačem (na obrázku vpravo dole, páčka spínače je červená), tzv. Wagnerovo kladívko (na obrázku těsně nad červenou páčkou spínače), těleso s cívkami sloužící jako transformátor a elektromagnet současně (modrý válec), výstupní vysokonapěťové svorky (svislé kovové tyčky nahoře). Na výstupních svorkách je horizontálně umístěno jiskřiště.
Přístroj funguje na principu elektromagnetické indukce. Wagnerovo kladívko rychle kmitá a přerušuje tak primární obvod, následkem čehož primární proud pulsuje s ostrými špičkami. Intenzivní změny primárního proudu indukují v sekundární cívce rychlé pulsy vysokého napětí, jejichž velikost je úměrná poměru počtu závitů sekundární a primární cívky a rychlosti změn primárního proudu. Wagnerovo kladívko je rozkmitáváno elektromagneticky podobně jako palička u klasického domovního zvonku.
I přes vysoké výstupní napětí není práce s Ruhmkorfovým induktorem nebezpečná, protože se jedná o tzv. měkký zdroj, který dává jen malý proud. Při doteku výstupních svorek nebo z nich vedoucích kabelů (a to i přes jejich izolaci) obdržíte “pouze” nepříjemnou elektrickou ranku.

Gumová podložka. Kulové zakončení s otvorem pro upevnění výstupního vodiče. Výstupní tyčová elektroda. Těleso vysokonapěťového transformátoru. Wagnerovo kladívko. Páčka k zapínaní a vypínání vstupního malého napětí. Vstupní zdířky. Výstupní tyčová elektroda. Kulové zakončení s otvorem pro upevnění výstupního vodiče. Jiskřiště. Jiskřiště. Základní deska. Gumová podložka.
Obr. 6. Ruhmkorfův induktor.


2.7 Digitální multimetr DM-1

Digitální multimetr DM-1 (Obr. 7) je univerzální přístroj, kterým lze měřit elektrické napětí, proud a odpor. Jeho předností je aktivní (svítící) displej a dlouhodobá spolehlivost.
Měřená veličina se přivádí na vstupní svorky, označené HI a LO. Svorka HI musí být při měření kladnější než svorka LO. V opačném případě se na displeji objeví “c”, signalizující chybu. Druh měřené veličiny a měřící rozsah se nastavuje kruhovým voličem na pravé části předního panelu. Navolený režim je indikován červeným trojúhelníčkem. Páčka vpravo od kruhového voliče slouží k přepínání mezi stejnosměrným a střídavým proudem a režimem pro měření odporů. Přístroj se zapojuje do sítě 220 V a zapíná se páčkou na zadní straně.

Záporná vstupní svorka (LO). Aktivní displej. Kladná vstupní svorka (HI). Rotační přepínač druhu měřené veličiny a jejího rozsahu. Červená značka ukazující zvolený režim. Páčka pro přepínaní mezi stejnosměrným a střídavým proudem. Přední panel přístroje.  
Obr. 7. Digitální multimetr DM-1.


2.8 Univerzální zesilovač napětí

Univerzální zesilovač napětí firmy PHYWE (Obr. 8) slouží k zesílení stejnosměrného nebo střídavého elektrického napětí. Vstupní signál se přivádí na zdířky označené IN, výstupní signál se odebírá ze svorek označených OUT. Zesílení se nastavuje otočným prvkem označeným VERSTÄRKUNG (AMPLIFICATION) a může nabývat až hodnoty . Nastavení dalších prvků na předním panelu: přepínač v poloze LOW DRIFT (), časová konstanta ZEITKONSTANTE podle typu měření.
Přístroj je napájen z 220 V sítě a před měřením by měl být ponechán zapnutý alespoň 20 minut.

Tlačítko k dočasnému zkratování vstupu. Přepínač ELECTROMETER / LOW DRIFT. Nastavení nulové úrovně vstupního signálu. Rotační přepínač zesílení. Vstupní BNC-konektor. Vstupní zdířky pro vodiče. Rotační volič časové kostanty. Výstupní zdířky pro vodiče. Přední panel přístroje.
Obr. 8. Univerzální zesilovač napětí.


2.9 Univerzální měřící zesilovač

Univerzální měřící zesilovač firmy PHYWE (Obr. 9) slouží k zesílení a následnému měření stejnosměrného elektrického proudu, napětí a náboje. Vstupní signál se přivádí na zdířky označené EINGANG/INPUT, výstupní signál se odebírá z červené a modré svorky v pravé části předního panelu. Rozsah vstupní veličiny lze navolit tlačítky v pravé horní části předního panelu a je indikován svitem příslušné červené LED-diody.
Přístroj je napájen z 220 V sítě a před měřením by měl být ponechán zapnutý alespoň 20 minut.

Vstupní BNC-konektor pro měření proudu a náboje. Vstupní BNC-konektor pro měření napětí. Nastavení nulové úrovně vstupního signálu. Tlačítko pro dočasné vynulování vstupní veličiny. Tlačítko pro volbu proudu jako měřené veličiny. Tlačítko pro volbu náboje jako měřené veličiny. Tlačítko pro volbu napětí jako měřené veličiny. LED-diody indikující druh a rozsah měřené veličiny. Tlačítko pro inverzi výstupního signálu. Tlačítko pro volbu menšího rozsahu. Tlačítko pro volbu většího rozsahu. Výstupní svorky. Svorka uzemnění.
Obr. 9. Univerzální měřící zesilovač.


2.10 Optická lavice

Na obrázku 10a vidíme optickou lavici délky 1 m, osazenou postupně zleva doprava světelným zdrojem, irisovou clonou, dvěma optickými čočkami a stínítkem. Obrázek 10b ukazuje krátkou optickou lavici délky 60 cm, na které jsou zleva doprava umístěny He-Ne laser, dva polarizátory a fotonka.

Čočka v držáku. Světelný zdroj k optické lavici. Irisová clona v držáku. Čočka v držáku. Stínítko v držáku. Optická lavice dlouhá (1 m). Podstavec optické lavice. Podstavec optické lavice.   Podstavec optické lavice. Polarizátor v držáku. Polarizátor v držáku. Fotonka v držáku. Hélium-neónový laser v držáku. Optická lavice krátká (60 cm). Podstavec optické lavice.
Obr. 10a. Optická lavice délky 1 m.                Obr. 10b. Optická lavice délky 60 cm.


2.11 Čočky a clony

V horní části obrázku 11 jsou zachyceny optické čočky v objímkách, vhodných pro upevnění v držácích optické lavice. Jedná se o dvě spojky s ohniskovými vzdálenostmi 10 a 15 cm a rozptylku s ohniskovou vzdáleností -10 cm. V dolní části vlevo je zobrazena tzv. irisová clona. U této clony je pomocí páčky možné měnit polohu stínících lamel a tím nastavovat požadovaný průměr otvoru clony. Vpravo od irisové clony se nachází mikroskopový objektiv o ohniskové délce 10 cm, který slouží v měřeních jako příklad tzv. tlusté čočky.

Rozptylka s ohniskovou vzdáleností -10 cm. Spojka s ohniskovou vzdáleností 15 cm. Spojka s ohniskovou vzdáleností 10 cm. Páčka k nastavení průměru apertury. Kruhová apertura volitelného průměru. Irisová clona. Mikroskopový objektiv reprezentující tzv. tlustou čočku.
Obr. 11. Optické čočky a clony.


2.12 Polarizátor

Polarizátorem rozumíme přístroj, který mění dopadající přirozené světlo na světlo lineárně (eventuelně i jinak) polarizované. Na obrázku 11 je znázorněn otočný polarizátor s úhlovou stupnicí, zasazený v držáku pro optickou lavici. U tohoto polarizátoru je možné navolit požadovaný úhel roviny polarizace vystupujícího polarizovaného světla.

Držák prvku k optické lavici. Apertura s vlastním polarizátorem. Otočná páčka k nastavení polarizačního úhlu. Úhloměrná stupnice. Těleso polarizátoru se stupnicí a otočným mechanizmem. Tyč k upevnění do držáku.
Obr. 12. Otočný polarizátor se stupnicí


2.13 Polovodičová fotonka

Polovodičová fotonka (Obr. 13) je optoelektronická součástka, která přeměňuje dopadající světlo na elektrický proud (tzv. fotoproud). Funguje na principu vnitřního fotoelektrického jevu, kdy dopadající fotony vyrážejí elektrony z valenčního pásu do vodivostního pásu polovodiče. Vlivem teplotních jevů na polovodičovém přechodu generuje fotonka určitý, byť relativně malý proud i bez osvětlení. Tento tzv. proud za temna je nutno odečíst od celkového proudu při osvětlení, pokud chceme měřit proud daný pouze osvětlením fotonky.

Držák prvku k optické lavici. Vstupní okénko fotonky (zleva). Otvor pro upevnění k držáku. Upevňovací šroub. Výstupní kabel. Plastikový obal.
Obr. 13. Polovodičová fotonka.